بررسی دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران و رابطه‌ی آن با موفقیت پروژه

دوره 11، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 119-143

محمد جواد صالحی طالشی؛ هانی اربابی؛ مجتبی حسینعلی پور


ارائه مدل نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 121-152

امیر شجاعان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی


تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق، گروه شرکت های ایران ترانسفو)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 123-157

ابوالفضل مقدم؛ امین رضا کمالیان؛ بدرالدین اورعی یزدانی؛ باقر کرد؛ سید علیقلی روشن


اولویت‌بندی و ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت در طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنعت هوافضا

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 124-156

10.22034/jmi.2022.308900.2666

مجید کریمی فرد؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی؛ عبدالرضا سبحانی


بررسی خطاها و محدودیت های پیاده سازی موفق خوشه صنعتی فرش با تاکید بر نقش بومی سازی: یک مطالعه پدیده نگاری

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 130-154

فهیمه سادات سعادت یار؛ زهرا وظیفه؛ نور محمد یعقوبی


شناسایی جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی کلمات

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 136-158

شعبان الهی؛ رضا نقی زاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ منوچهر منطقی


نقد دو الگوی «شریف» و «پیت» از فناورى

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 100-115

مصطفی تقوی؛ مهدی گلشنی


طراحی چارچوب اندازه‌گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی)

دوره 5، شماره 2، تیر 1390، صفحه 101-119

سید اصغر ابن الرسول؛ مهدی غضنفری؛ مهدی شعبانی سیچانی


طراحی عوامل مؤثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی و نقش آن در عملکرد کارکنان

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 107-123

فرج اله رحیمی؛ افشین قاسمی؛ کیومرث احمدی


شناسایی و تحلیل ریسک پروژه ساخت موتور نسل چهارم بر اساس استاندارد PMBOK

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 107-128

فخرالدین نادری؛ منوچهر منطقی؛ علی صفایی مقدم


ارزیابی کارایی بنادر ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها در وضعیت عدم‌‌قطعیت

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 109-134

امیرحسین صادقیان بافقی؛ میرسامان پیشوایی


توصیه‌های سیاستی مبتنی بر تحلیل جریان مواد در سطح ملی: مطالعه تطبیقی ایران و سه کشور منتخب

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 109-132

جواد مشایخ؛ سید حسین نکومنش فرد؛ مریم بهرامی کهیش نژاد


بکارگیری QFD برای ایده‌سازی در فرآیند تفکر تئوری محدودیت‌ها (TOC-TP)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 110-136

علیرضا حسن زاده؛ علی اصغر فانی؛ سید حسن قدسی پور؛ منصوره عبدی


الگو یابی تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کسب و کارهای کارآفرینانه

دوره 6، شماره 4، دی 1391، صفحه 114-128

اسماعیل قادری فر؛ محمدرضا مردانی؛ علی اکبر آقاجانی؛ رضا فرج تبار


بررسی راهبردهای همپایی شرکت‌های نوظهور در صنعت هوایی و دلالت‌هایی برای صنعت هوایی ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 118-136

مهدی الیاسی؛ منوچهر منطقی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمد میرباقری


نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری‌های صنعت دفاعی ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1392، صفحه 123-138

فرهاد نظری زاده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ سید رضا حجازی