بررسی خطاها و محدودیت های پیاده سازی موفق خوشه صنعتی فرش با تاکید بر نقش بومی سازی: یک مطالعه پدیده نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 استاد گروه مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

فرایند توسعه و بهبود خوشه های صنعتی وابسته به مطالعات پیش از پیاده سازی خوشه است به منظور  شناسایی و رفع مشکلات و تسهیل محدودیت هایی که مانع از تحقق بهره وری در خوشه می گردد، این مطالعه، یک تحقیق میدانی است که با استفاده از رویکرد پدیدارنگاری به شناسایی موانع و محدودیت های خوشه صنعت فرش استان سیستان و بلوچستان می پردازد. خوشه تحت مطالعه شامل بسیاری شرکت های خصوصی و دولتی درگیر در این حوزه است که تحت عنوان ذینفعان شناخته می شوند و بیش از 6000 نیروی کار و بافنده را دربر میگیرد. تجزیه و تحلیل پدیدارنگاری نشان می دهد که از نظر ذینفعان، مشکلات ساختاری و رفتاری- اجتماعی، فعالیت های خوشه را برای تحقق دستاوردهای مناسب محدود می سازد. ضمن اینکه محدودیت هایی زمینه ای در استان نیز در پیاده سازی موفق خوشه، دشواری هایی را در سطوح بالاتر باعث گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Faults and Limitations of Successful Implementation of Carpet Industrial Cluster with Emphasis on Localization Role: A Phenomenography Study

نویسندگان [English]

 • Fahime Sadat Saadatyar 1
 • Zahra Vazife 2
 • NoorMohammad Yaghoobi 3
1 PhD candidate of Government Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to the literature, the process of development and improvement of the cluster is dependent on complete cognitive studies prior to the implementation of the cluster, which leads to the identification and resolution of problems and facilitates constraints that prevent the achievement of productivity in the cluster. This study carried out a field study using a phenomenographic approach to identify problems and cluster constraints of carpet industry in Sistan and Baluchestan province. The study cluster includes many number of private and public companies involved in this field, known as beneficiaries, and more than 6,000 workforce and weavers. Phenomenographic analysis shows that, in terms of beneficiaries, structural and behavioral social problems, cluster activities limit the achievements of the achievement. In addition, the constraints of the province in the successful implementation of the cluster have caused difficulties at higher levels. Finally, the study ends with the presentation of the outcome space and applied concepts and studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Faults and limitations
 • Industrial cluster
 • Carpet industry
 • Sistan and Baluchestan province
 • Phenomenography
 1. رضاییان، علی، باقری، روح اله، فرتوک زاده، حمیدرضا. شناسایی، اولویت بندی و الگوسازی عوامل شکل گیری شبکه های دانش در سازمان های دانش محور با رویکرد ساختاری تفسیری. نشریه بهبود مدیریت، شماره 3، 1-24. 1396.
 2. سلیمانی، غلامرضا، محمدلو، حمید عزیز، وحدت، سیاوش. توسعه خوشه های کسب و کار در ایران. دستاوردها و تجارب عملی. آیین محمود، چاپ اول. 1393.
 3. ظهوریان، میثم و رحیم نیا، فریبرز. ارائه الگوی توسعه پایدار خوشه های کسب و کار در ایران. توسعه کارآفرینی. دوره هشت، شماره1 . 41-59. 1394.
 4. نقابی، مجتبی، نظری، محسن، حسنقلی پور، طهمورث، سلیمانی، غلامرضا، عباسیان، عزت ا.... طراحی مدل شبکه سازی فعالیت های بازاریابی بنگاه های فعال در خوشه های صنعتی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دهم، شماره 37. 51-77. 1395.
 5. Anden, A., Andersson, S, and Rudebeck, C. To make a difference – how GPs conceive consultation outcomes -a phenomenographic study, BMC Family Practice.10(4).  2009.
 6. Ashworth, P, and Lucas, U. What is the ‘world’ of Peneomenography?. Scandinavian journal of Educational Research. 42)4(.415-431.1998.
 7. Bailey, M. Professional development of HR practitioners-a phenomenographic study. European Journal of Training and Development. 39(3). 220-238. 2014.
 8. Barnard, A., McCosker, H, and Gerber, R. Phenomenography: a qualitative research approach for exploring understanding in health care, Qualitative Health Research. 9)2). 212-226. 1999.
 9. Bowden JA. The nature of phenomenographic research. In: Bowden JA, Walsh E, editors. Phenomenography. Melbourne: RMIT University Press; 2000. p. 1–18. 2000.
 10. Burger, M., Karreman, B, and Eenennam, F. The competitive advantage of clusters: cluster organizations and greenfield FDI in the European life sciences industry, Geoforum, 65, 179-191. 2015.
 11. Chen, P., Partington, D, and Wang, J.N. Conceptual determinants of construction project management competence: A Chinese perspective. International Journal of Project Management. 26. 655-664. 2008.
 12. Chen, S., Allison, K. A, and Min Fong, H,C. (2016). The effects of institutional legitimacy, social capital, and government relationship on clustered firms’ performance in emerging economies. Journal of Organizational Change Management. 29(4). 1-26.­
 13. Cope, C. Ensuring validity and reliability in phenomenographic research using the analytical work. International Journal of Project Management. 24, 412-42. 2002
 14. asselgren B, and Beach D. Phenomenography: a ‘good-for-nothingbrother’ of phenomenology?. Higher Educat Res Develop. 16:191–202. 1997.
 15. Kamran, S., Fan, H., Matiullah, B., Ali, G, and Hali, S. Ethnic communities: a factor of industrial clustering, International Journal of Social Economics. 44(10). 1290-1306. 2017.
 16. Lai, Y., HSU, M., Lin, F., Chen, Y, and Lin. The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance, Journal of Business Research, 67, 734-739. 2014.
 17. Lei, H, and Huang,C. Geographic clustering, network relationships and competitive advantage: Two industrial clusters in Taiwan, Management Decision, 52(5). 852-871. 2014.
 18. Lin, Z. J., Peng, M. W., Yang, H, and S. L.  How do networks and learning drive M&As? An institutional comparison between China and the United States, Strategic Management Journal.30(10). 1113-1132. 2009.
 19. Lincoln, Y.S, and Guba, E.G. (1985), Naturalistic Inquiry, Sage Publications, Newbury Park, CA.
 20. Liu, R.,Weng, Q., Mao, G, and Huang, T. Industrial cluster, government agency and entrepreneurial development: A case study of Wenzhou City, Zhejiang Province, Chinese Management Studies,7(2).253-280. 2013.
 21. Marton, F.  Phenomenography – a research approach to investigating different understandings of reality. J Thought, 21:28–49. 1986.
 22. Morales,F., Martinez, J., Verdu, F, and Chafar , L. Formation and dissolution of inter-firm linkages in lengthy and stable networks in clusters, Journal of Business Research, 68, 1557-1562. 2015.
 23. Niu, K. Organizational trust and knowledge obtaining in industrial clusters, Journal of Knowledge Management,14(1). 141-155. 2010.
 24. Oliver, J., Lieo, M, and Cervello, R. The dynamics of cluster entrepreneurship: Knowledge legacy from parents or agglomeration effects?. Research Policy, 46, 73-92. 2017.
 25. Pe’er, A, and Keil,T. Are all startups affected similarly by clusters?  Agglomeration, competition, firm heterogeneity and survival. Journal of Business Venturing, 28, 354-372. 2013.
 26. Porter, M.E. Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly. 14 (1), 15–34. 2000.
 27. Rocha, H. Do clusters matter to firm and regional development and growth?: Evidence from Latin America, Management Research. The Journal of the Iberoamerican Academy of Management. 13(1).83-123. 2015.
 28. Saxenian, A. Regional Advantage. Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Harvard University Press, Cambridge, MA. 1994.
 29. Sandberg J. Are phenomenographic results reliable?. Higher Educat Res Develop. 16:203–12. 1997.
 30. Scheel, C. Knowledge clusters of technological innovation systems, Journal of Knowledge Management. 6(4). 356-367. 2002.
 31. Schroder, A., Ahlstrom, G, and Larsson, B. Patients’ perceptions of a concept of the quality of care in the psychiatric setting: a phenomenographic study, Journal of Clinical Nursing,15. 93-102. 2005.
 32. Soon, C, and Barnard, A. A phenomenographic approach to examine the different ways HIV patients understanding the experience of counseling”, The Internet Journal of Mental Health,1(2). 2002.
 33. Sultan,S. Enhancing the competitiveness of Palestinian SMEs through clustering. EuroMed Journal of Business. 9(2).164 – 174. 2014.
 34. Tan,J. Growth of industry clusters and innovation: Lessons from Beijing Zhongguancun Science Park. Journal of Business Venturing. 21, 827-850. 2006.
 35. Thomsen,P, and Pillay, G. CSR in industrial clusters: an overview of the literature, Corporate Governance. The international journal of business in society.12(4), 568-578. 2012.
 36. Tsang, K, and Siu, K. The 3Cs model of sustainable cultural and creative cluster: The case of Hong Kong. City, Cultural and Society, 7. 209-219. 2016.
 37. Trigwell, K. Phenomenography: an approach to research into geography education, Journal of Geography in Higher Education. 30(2). 367-372. 2006.
 38. UNIDO. Independent terminal evaluation of the UNIDO project: Development of cluster in cultural and creative industries in the Southern Mediterranean, UNIDO Press, Project ID: 130034. 2018.
 39. UNIDO. The UNIDO approach to cluster development.: Key principles and project experience for inclusive growth. Technical Paper. pp.1-28. 2013.
 40. Vanzetti, N., Corsano, G, and Montagna, J. A comparison between individual factories and industrial clusters location in the forest supply chain. Forest Policy and Economics. 83(2017). 88-98. 2017.
 41. Villaverde, P., Elche, D, and Perez, A. Determinants of radical innovation in clustered firms of the hospitality and tourism industry. International Journal of Hospitality Management. 61.45-58. 2017.
 42. Wang, T. A Simulation on Industrial Clusters’ Evolution: Implications and Constraints. Systems Engineering Procedia. 4. 366 – 371. 2012.
 43. Wasiluk, A. Po-innovative prerequisites for establishing the cooperation between companies, Procedia Engineering, 182, 755-762. 2017.