تأثیر فرهنگ یادگیری بر یادگیری کارکنان در محیط کار به واسطه‌ی توانمندسازی روان‌شناختی و اثربخشی مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی پیش‌بینی‌پذیری یادگیری کارکنان در محیط کار از طریق فرهنگ یادگیری، به واسطه‌ی توانمندسازی روان‌شناختی و اثربخشی مدیریتی است. به همین منظور پرسش‌نامه‌ای کتبی متشکل از 33 گویه با استفاده از سنجه‌های استاندارد طراحی و 90 پرسش‌نامه در 15 شعبه‌ی بانک اقتصاد نوین استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی بین کارکنان، توزیع و 83 مورد جمع‌آوری شد. نرخ پاسخ‌گویی نهایی پس از حذف دو پرسش‌نامه‌ی غیرقابل استفاده،90٪ بود. روایی سازی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 70/0 برای سازه‌های مختلف پرسش‌نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. از روش‌های تحلیل همبستگی پیرسون، الگو‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل میانجی‌گری برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که توانمندسازی روان‌شناختی، متغیر واسطه‌ای قدرتمندی برای پیش‌بینی اثر فرهنگ یادگیری بر یادگیری کارکنان در محیط کار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Learning Culture on Employee's Workplace Learning by Mediation of Psychological Empowerment and Managerial Effectiveness

نویسندگان [English]

  • Fariborz Rahimnia 1
  • Ahmad Reza Karimi Mazidi 2
  • Qasem Eslami 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 MSc student of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is investigation of employee's workplace learning predictability through workplace learning culture, and mediation of psychological empowerment and managerial effectiveness. A written questionnaire including 33 items was designed using standard measures. 90 questionnaires were distributed in 15 branches of Eghtesad-e-Novin bank of Khorasan-e-Shomali, Jonoobi and Razavi provinces, and 83 cases were collected. The final response rate after eliminating of 2 non-eligible questionnaires was 90 percent. Construct validity was evaluated using confirmatory factor analysis, and calculated Cronbach's alpha oversize 0.70 for various constructs of questionnaire confirmed its reliability. Pearson correlation analysis, structural equation modeling and mediation analysis techniques were applied to test research hypotheses. Research results indicated that psychological empowerment is a strong mediator variable for predicting the impact of workplace learning culture on employee's workplace learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workplace Learning Culture
  • Workplace Learning
  • Psychological Empowerment
  • Managerial Effectiveness
  • Eghtesad-e-Novin bank