نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری‌های صنعت دفاعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آینده پژوهی، پژوهشکده آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استادیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نوآوری یکی از موضوعات کلیدی در گذار به سوی موج جدید صنایع دفاعی است. اما، موفقیت نوآور‌ی‌هایی که در صنعت دفاعی شکل‌ می‌گیرند، تحت تاثیر عوامل متعددی ‌است. در این میان، محققان، به عوامل متعددی اشاره کرده‌اند که موفقیت نوآوری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این عوامل شامل عوامل محیطی، سازمانی و فردی می‌شوند. گرچه همه این موارد تاثیرگذارند، اما بعضی از محققان بر نقش و اهمیت عوامل سازمانی در موفقیت نوآوری، تاکید بیشتری دارند. از سوی دیگر، برخی از صاحب‌نظران نیز با توجه به فنآوری‌محور بودن صنعت دفاعی، بر اهمیت عوامل فردی تاکید زیادی دارند. در این تحقیق، ابتدا به‌ شناسایی عوامل فردی موثر 9عامل و همچنین تبیین ابعاد و مولفه‌های 3 مولفه موفقیت نوآوری پرداخته شده ‌و سپس به کمک سیزده نفر از صاحب‌نظران دفاعی، عوامل موثر بر موفقیت نوآوری، پالایش شده است. در مرحله‌ی بعد، به روش توصیفی پیمایشی و با کمک نظرات 100 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع دفاعی، تاثیر این عوامل فردی، به‌تفکیک بر نوآوری‌های جهشی و تدریجی، بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که از بین 9 عامل فردی شناسایی شده، 7 عامل بر ابعاد موفقیت نوآوری تاثیر معنی‌داری داشته که البته اولویت و رتبه‌بندی عوامل در نوآوری‌های جهشی و تدریجی متفاوت است. همچنین براساس نتایج، مولفه‌های سه گانه موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: فرصت‌آفرینی برای جنگ‌های آینده،‌ تامین مطالبات و نیازهای جاری نیروهای مسلح و کسب منافع اقتصادی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Individual Factors in Innovation Success in Iran’s Defense Industry

نویسندگان [English]

  • Farhad Nazarizadeh 1
  • Mohammad Mahdi-Nejadnouri 2
  • Seyyed Reza Hejazi 3
1 PhD candidate of Futures Studies, Research Institute for Futures Studies, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 Innovation is a key factor in transition into the defense industries new era. Although, innovation success in defense industries depends on many factors. Previous studies have mentioned many factors contain of individual, organizational & environmental ones, which affect innovation success. Although all of these factors are important, some researcher emphasis on importance of organizational factors, while due to the technology based nature of defense industries, other researches emphasis on the importance of individual factors. In this study, after explaining innovation success dimensions and components, we identify individual influencing factors. Then with the help of 13 defense experts, we try to refine the factors according to the field. In the next step, by the means of surveying methods, we study individual factors impacts on radical and incremental innovation. Our research results show that seven of nine individual factors have a meaningful impact on innovation success, while the ranking and priority of these factors differ in radical and incremental innovation. In addition, according to this study, based on the importance, the three main component of innovation success in defense industries are opportunity creation for future wars, responding to army current needs, and gaining economical profits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Success
  • Individual Factors
  • Radical Innovation
  • Incremental Innovation
  • Defense Industry