داوران

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

Publons

1

سید سپهر قاضی نوری نائینی

استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

🔗

2

وحید خاشعی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

🔗

3

بهمن کارگر شهامت

استادیار گروه مدیریت و گمرک، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران.

 

4

رضا نقی زاده

استادیار گروه تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

🔗

5

عیسی نیازی

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

 

6

حسین اصلی پور

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

🔗

7

علیرضا چیت سازیان

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

 

8

مهدی حمزه پور

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

 

9

هادی خان محمدی

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

🔗

10

مصطفی صفدری رنجبر

استادیار بخش مدیریت صنعت و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

 

11

سید نصیب اله دوستی

استادیار، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

 

12

کیارش فرتاش

استادیار گروه روش شناسی علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

🔗

13

جواد سلطان زاده

استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندان، بابلسر، ایران.

🔗

14

روح اله سهرابی

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

🔗

15

سیامک طهماسبی

دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

🔗

16

جواد وزیری

دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

17

مهدی بهارلو

دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

 

18

محسن میری

دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

19

فرهاد نظری زاده

دکترای آینده پژوهی، پژوهشکده آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

 

20

خلیل نوروزی

دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

21

محمد نوروزی

دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

 

22

پیمان حاجی زاده

دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

 

23

روح اله ابوجعفری

دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

24

قاسم فولادی

دکترای آینده پژوهی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

 

25

مسعود افشاری مفرد

دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

🔗

26

عباس رضایی پندری

دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

🔗

27

بهاره عابدین

دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

28

علیرضا باباخان

دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

🔗

29

محمدرضا دره شیری

دکتری اقتصاد گرایش پول، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

 

30

سید وحید داعی نیاکی

دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

 

31

سید علی ایازی

دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

 

32

عباسعلی کارشناس

دکتری مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

33

سید محمد میرباقری

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

 

34

میرسامان پیشوایی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

🔗

35

محمدرضا آذرآیین

دکتری رشته سیاست گذاری علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

 

36

مرتضی جوانعلی آذر

دکتری رشته سیاست گذاری بخش عمومی از دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

37

طاهره میرعمادی

استاد گروه حکمرانی و مدیریت نوآوری، پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.

🔗

38

پیمان اخوان

استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران ایران

🔗

39

محمود احمد پورداریانی

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

40

اسدالله گنجعلی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

 

41

حمیدرضا فرتوک زاده

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 

42

جواد آزادی

پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

🔗

43

رضا اسدی فرد

دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

 

44

روح الله جعفری

دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

 

45

علیرضا افضلی

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

 

46

محمدرضا پارسا نژاد

استادیار مهندسی پیشرفت اقتصادی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

🔗

47

مهدی الیاسی

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

 

48

محمد علی انصاری

دکتری اقتصاد دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 

49

نرگس ایمانی پور

دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

50

ابراهیم سوزنچی کاشانی

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

 

51

سید حبیب اله طباطبائیان

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

 

52

سید کمال طبائیان

استادیار گروه مدیریت تکنولوژی، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.

 

53

سید سروش قاضی نوری نایینی

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

54

محمدرضا کریمی قهرودی

استادیار مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

🔗

55

محمدحسین کریمی گوارشکی

استادیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر. تهران. ایران.

 

56

جعفر قیدرخلجانی

دانشیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

57

فرزانه میرشاه ولایتی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

 

58

مجید کریمی فرد

دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 

59

علیرضا بوشهری

دانشیار گروه مدیریت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

 

60

سعید روشنی

دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

🔗

61

فاطمه زهرا خوش طینت

دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

🔗

62

روح الله تولایی

دانشیار گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

 

63

محمدمهدی مهتدی

استادیار گروه مدیریت سیستم ها، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

🔗

64

نجم الدین یزدی

دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشکدۀ مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

 

65

اشکان حافظ الکتب

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 

66

سید مصطفی حدادی

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور، قم، ایران

🔗

67

محمدصادق خیاطیان یزدی

استادیار گروه سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

68

علی ردادی

دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

69

سید روح الله قرشی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

🔗

70

رضا طهماسبی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

🔗

71

محمدرضا عطارپور

استادیار، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، ایران.

 

72

ابوالفضل باقری

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

 

73

مسلم باقری

استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

🔗

74

حسین بختیاری

دکتری‌ مدیریت‌، استادیار دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

 

75

رضا بنی اسد

عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

 

76

میثم نریمانی

استادیار گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

 

77

محمد نقی زاده

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

🔗

78

محمدمهدی مهدی خواه

دکتری سیاستگذاری علم و فناوری پژوهشکده فناوری های نوین، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

 

79

محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی

دانشیار گروه مدیریت سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

80

رضا پاینده

دکتری مدیریت نوآوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

🔗

81

عبدالرحیم پدرام

استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

 

82

وحید تارویردی زاده

دکتری تخصصی فرهنگ و ارتباطات و استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

 

83

مهران رضوانی

دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

🔗

84

وحید حاجی پور

دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

 

85

سید محمد حسین شجاعی

استادیار گروه سیاست نوآوری و آیندهپژوهی، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.

🔗

86

محمدصادق صارمی

استادیار گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.

 

87

مهدی مجیدپور

دانشیار گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران.

 

88

جواد مشایخ

استادیار دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

🔗

89

محمد مهدی علیشیری

دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

90

مصطفی رشیدی طغرالجردی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی و دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

 

91

روح الله رازینی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

 

92

هاشم سوداگر

دکتری مدیریت دولتی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

 

93

یاسر سبحانی فرد

استادیار گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

🔗

94

بابک حمیدیا

دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

95

حسن ترابی

دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

🔗

96

سینا کیهانیان

دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

 

97

مرتضی سلطانی

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

🔗

98

هادی صاحبی

دانشیار گروه مهندسی سیستم های اقتصادی ـ اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

🔗