درباره نشریه

هو الحکیم
 
فصلنامه علمی بهبود مدیریت بر اساس مجوز شماره 3/95124 مورخ 90/6/8 کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از تاریخ 90/6/1 موفق به دریافت درجه علمی- پژوهشی شد.
 • صاحب امتیاز: «موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران»
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • شاپا چاپی: 8991-2251
 • شاپا الکترونیکی: 090X - 2783-090X
 • قابل دسترسی از:  magiran.com, noormags.ir, sid.ir, isc.ac, scholar.google.com, ensani.ir, iranjournals.nlai.ir, academia.edu
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی: مدیریت، سیاست گذاری توسعه صنعتی 
 • هزینه ارسال و چاپ مقاله: رایگان
 • نوع  داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
 • زمان داوری: حداقل 9 هفته
 • ایمیل مجله: behboudmodiriat@gmail.com