محورهای موضوعی فصلنامه بهبود مدیریت

برخی موضوعات مورد توجه این فصلنامه عبارتند از:

 1. ارزیابی سیاست‌‌های صنعتی و الگوی مداخلات دولت در توسعه صنایع
 2. مطالعه رابطه نهاد صنعت با دولت و سایر نهادها
 3. همپایی(Catch Up) در سطوح ملی،‌ بخشی و سازمانی
 4. آمایش صنعتی و شکل‌گیری خوشه‌‌ها
 5. مدیریت زنجیره‌های ارزش ساز صنعتی
 6. تحول در قابلیت‌‌ها و مزیت‌های صنایع و بنگاه‌های کشور
 7. بومی سازی فناوری در صنایع مختلف
 8. الگوهای همکاری‌ و شبکه سازی
 9. تعارضات و رقابت‌های مخرب بین کنشگران در مسیر توسعه صنایع
 10. روابط کار، قراردادها و قانون گذاری در توسعه صنعتی
 11. نوآوری تکنولوژیک و کارآفرینی در توسعه صنعتی
 12. آمایش صنعتی و پدافند غیر عامل
 13. مطالعات تطبیقی و بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی
 14. وابستگی و تحریم‌های صنعتی و تجارب مقابله با آنها
 15. تحلیل گذارها و تحولات اجتماعی - فنی
 16. اقتصاد مقاومتی توسعه صنعتی
 17. اقتصاد سیاسی توسعه صنعتی
 18. جامعه شناسی توسعه صنعتی
 19. مطالعات نظری و فلسفی مرتبط با توسعه صنعتی
 20. نقد و بررسی‌های روش- معرفت شناسی پژو‌هش‌های حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری

 

 مقالات دارای اولویت برای فصلنامه بهبود مدیریت دارای ویژگیهای ذیل می باشد:

 • به لحاظ موضوعی مربوط به عرصه سیاستگذاری صنعتی، مدیریت فناوری، آینده پژوهی و موضوعات مشابه
 • به لحاظ مورد مطالعه: صنایع راهبردی، سازمان‌ها و شرکتهای صنعتی،‌ سیاست صنعتی، فناوری‌های کلیدی
 • به لحاظ رویکرد: تحلیل عمیق یک یا چند موردکاوی (کیس) و توجه به تحولات تاریخی مرتبط با مورد مطالعه