تبیینِ کنش‌های مدیران صنعت، پیرامون تجهیز کارکنان با «ظرفیت‌های مازاد سازمانی»: راهبرد نظریۀ داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر در تلاش است تا در بستر حقیقیِ سازمان، کنش‌ها و دیدگاه‌های مدیران صنایع را نسبت به مفهوم «ظرفیت مازاد سازمانی»، بررسی و تبیین نماید؛ چرا که صاحب‌نظران با نگرش‌ها و نقطه نظرات متناقض و متمایزی به این مفهوم پرداخته‌اند. در حقیقت، شکاف موجود در مبانی نظری، مطالعۀ دیدگاه‌های مدیرانی را که زندگی در بستر سازمان را تجربه کرده‌اند، ضروری ‌می‌سازد. بدین منظور با استفاده از رویکرد ظاهرشونده (گلیزری)، در روش شناسیِ نظریۀ داده بنیاد، با 16 نفر از مدیران مجرب صنایع بخش خصوصی استان خراسان رضوی، مصاحبۀ عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها و کدگذاری در دو مرحلۀ کدگذاریِ حقیقی و کدگذاریِ نظری نشان داد که مدیران، عمدتاً تجهیز کارکنان با «ظرفیت‌های مازاد سازمانی» را با چهار رویکرد عمده مورد توجه قرار ‌می‌دهند: «رویکرد راهبردی»؛ «رویکرد انسانی»؛ «رویکرد انفعالی»؛ و «رویکرد مخالف». در مجموع بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهشِ بومی، تدارک «ظرفیت‌های مازاد سازمانی»، کارکردها و ناکارآمدی‌هایی دارد که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد، در نتیجه نمی‌توان به طور قطع، الزام به ایجاد این ظرفیت‌ها را تایید و یا رد کرد، بنابراین لازم است که مدیران با بررسی جوانب و انجام مطالعات عمیق، سطح بهینه‌ای از «ظرفیت‌های مازاد سازمانی» را برای تجهیز کارکنان خود، برآورد نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation Industrial Managers’ Actions Surrounding Equipping with Organizational Slack: Grounded Theory Strategy with Emergent (Glaserian) Approach

نویسندگان [English]

  • Sima Sagharvani 1
  • Saeed Mortazavi 2
  • Mohammad Lagzian 3
  • Fariborz Rahiminiya 2
1 PhD in Organizational Behavior Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The resent research scrutinized and explained industrial managers’ actions toward organizational slack, because there is a significant gap among various experts’ points of views on this subject. Due to such contradictory viewpoints on this concepty, it will benecessary to scrutinizethe actions and viewpoints of several experienced managers who have been operating in real organizational context in order to obtain a sound insight into this paradoxical concept. To do so, using emergent approach of grounded theory methodology, deep interviews were conducted with 16 managers of private industries in the province of Khorasan Razavi. The findings of the theoretical and substantive coding exercises which were undertaken in this study showed that these managers mainly provide their employees with organizational slack from the following four approaches: “human approach”; “strategic approach”; “reactive approach”, and “contradictory approach”. To sum up based on this domestic research, providing organizational slack would have usage and harm that should be considered precisely. So we cannot surely accept or reject creating organizational slack. Therefore managers should estimate an optimized level of organizational slack using deep studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Slack
  • Grounded Theory
  • Emergent Approach (Glaserian)