شناسایی و تحلیل ریسک پروژه ساخت موتور نسل چهارم بر اساس استاندارد PMBOK

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

طراحی و ساخت موتورهای توربینی از جمله فن آوری های پیشرفته است که در انحصار تعداد معدودی از کشورهاست. کاربرد موتورهای نسل چهارم در صنایع هوایی، گسترده است و با توجه به قابلیت‌های ویژة این نوع موتور، طیف وسیعی از هواپیماهای مسافربری بزرگ تا هواپیماهای نظامی را در بر می گیرد. پیچیدگی های فنی و هزینه های بالای ساخت موتور نسل چهارم از یک سو و نوپا بودن صنعت ساخت موتورهای توربینی در کشور از سوی دیگر، شناسایی ریسک‌های پروژه را به‌منظور برنامه‌ریزی برای پاسخ گویی به آنها و کاهش زیان های احتمالی پروژه، ضروری می سازد. هدف کلی این تحقیق، شناسایی، رتبه بندی، تحلیل و ارایة راه‌کارهای پاسخ‌گویی به ریسک پروژة ساخت موتور نسل چهارم است. نوع این تحقیق، براساس هدف، اکتشافی و کاربردی است. اجرای فرآیند تحقیق، بر اساس استاندارد عملی PMBOK، بوده است. به این صورت که ابتدا ریسک‌ها به کمک مصاحبة بسته با خبرگان طرح و بررسی مستندات، شناسایی شده است و سپس به‌منظور تحلیل کیفی، ریسک پرسشنامه ای براساس ماتریس احتمال و اثرPMBOK ، تدوین شده و ریسک‌های خُرد (فن آوری) و کلان (سیاسی، اقتصادی)، با توجه به میزان اثر بر اهـداف سه گانه این طرح (هزینه، زمان و کیفیت)، رتبه‌بندی شده‌اند. برای درک علل وقوع ریسک‌های کلان (سیاسی، اقتصادی)، از تحلیل علل ریشه ای، استفاده شده و به کمک نمودار علت و معلول (ایشیکاوا)، روابط علّی و معلولی بین ریسک‌ها‌، علل و آثار آن‌ها، توصیف شده است. سپس با تدوین چند سناریوی محتمل و ارزیابی وضعیت فن آوری‌های گلوگاهی در سطح کشور که از طریق تحلیل جذابیت توانمندی ریسک های خرد (فن آوری) صورت گرفت، در نهایت راه کارهایی برای پاسخ گویی به ریسک های این پروژه، ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of 4th Generation Engine Manufacturing Project’s Risks Based on PMBOK Practice Standard

نویسندگان [English]

  • Fakhredin Naderi 1
  • Manochehr Manteghi 2
  • Ali Safaei Moghaddam 3
1 PhD candidate of Futures Studies, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 MSc in Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Being at the cutting edge of technology, only a handful of countries have the exclusive capability to design and manufacture the turbine engine. Developing and producing high-performance engines could be the toughest - but most rewarding-advance for any growing aircraft industry. The application of 4th generation engines is vast and diversified from large civil airplanes to agile combat aircrafts. The production process is complicated, costly and may take several years without certain results. The risk management framework could assist the project owners and decision makers to with identifying and controlling negative effects of probable events meanwhile the development and production of the 4th generation engine. The main purpose of this research is the identification, prioritization and analysis of the project risks. According to the purpose it would be an applied and exploratory research. The used framework is PMBOK guide for risk management. At first macro and micro risks were identified through reviewing available documents and closed interviews with project experts. Then two questionnaires were prepared for micro and macro risks (based on Probability-Impact Matrix of PMBOK) in order to rank and qualitative analyze of risks, regarding the project objectives (Cost, Time, Quality). In the next step, The Root Cause Analysis and Ishikawa diagram described the causal relations and consequences of macro risks. The analysis of macro variables determined the realistic and optimistic scenarios. Finally, the technology Attractiveness-Capability assessment was launched to verify the possible risk responses in above mentioned scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Risk 4th Management
  • PMBOK
  • Technology Assessment
  • Scenario Analysis
  • 4th Generation Engine