طراحی عوامل مؤثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی و نقش آن در عملکرد کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل زمینه ای بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان انجام شده است. بدین منظور، پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شده است و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، در میان نمونهای متشکل از 333 نفر از کارکنان هفت بانک منتخب توزیع شده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری است. نتایج حاصل از الکوی تحقیق نشان داد که عوامل زمینه ای می توانند بر اساس مدل تحلیل مسیر ارایه شده بر رفتار شهروندی و عملکرد کارکنان این بانکها، تاثیر بگذارد. همچنین از بین عوامل زمینه ای، عوامل فردی بیشتر از سایر عوامل، قدرت تبیین کنندگی رفتار شهروندی سازمانی را دارند. در پایان، به منظور دست یابی به عملکرد بهتر از طریق استقرار رفتار شهروندی سازمانی، پیشنهادهایی برای مدیران ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Designing of Model of Influence Factors in Organizational Citizenship Behaviorand the Role of it in Employees’ Performance

نویسندگان [English]

  • Farajallah Rahimi 1
  • Afshin Qasemi 2
  • kiomars Ahmadi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Msc in Business Management, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

This study has been implemented to investigate the effect of context factors on the organizational citizenship behavior and employees’ performance. To this aim a questionnaire for measuring these variables has been designed and by being sure about validity and reliability of the measuring instrument by confirmation and exploration factor analysis has been distributed among a sample including 325 bank employees. The research methodology of this study is descriptive-correlational and in a clear manner based on the structural equations’ model. The obtained result of the research model indicated that the context factors can affect the citizenship behavior and the employees’ behavior of these banks according to the path analysis model presented. Also, among the context factors individual factors have more determining effect of the organizational citizenship behavior than other factors. At the end, in order to achieve better performance through settling the organizational citizenship behavior some suggestions have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Factors
  • Management Factors
  • Organizational Factors
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Employees’ Performance