تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق، گروه شرکت های ایران ترانسفو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

با وجود آن‌که درباره اهمیت نقش نظام مدیریت منابع انسانی درکارآفرینی توافق کلی وجود دارد، اما الگویی که به‌صورت یکپارچه نقش و تاثیر تمامی کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی را بسنجد، ارایه نگردیده و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است با عنایت به نقش محوری منابع انسانی در گرایش‌های کارآفرینانه، پژوهش حاضر در پی تبیین مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآفرینانه در گروه ایران ترانسفو است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته بوده و به‌منظور گردآوری اطلاعات، با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند با 19 نفر از خبرگان آشنا به مباحث کارآفرینی و سیستم‌های مدیریت منابع انسانی، مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده‌ی استخراج بالغ بر 370 کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه‌ها و نیز احصاء 33 مفهوم و 17 مقوله است که در قالب مدل پارادیمی شامل بهبود قابلیت کارآفرینانه نظام مدیریت منابع انسانی به‌عنوان مقوله محوری و شرایط علی(قابلیت سازمانی- منبع محوری کارکنان و ضرورت حمایت مدیریت ارشد)، عوامل زمینه‌ای (محیط رقابتی-بینش کارآفرینانه مدیریت و هم‌راستایی استراتژیک)، شرایط مداخله‌گر (گریزپایی کارآفرینان، تطبیق‌ناپذیری سیستم موجود منابع انسانی- بی‌انصافی سازمانی- نظام ارزش‌یابی معیوب-رفیق‌نوازی و فرهنگ محافظه‌کاری)، راهبردها (فرآیند محوری-متمایز سازی نظام مدیریت منابع انسانی) و عوامل پس‌آیندی (در سطوح فردی-واحدی و سازمانی)، قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and Designing an Entrepreneurial Human Resource Management Model: Grounded Theory Approach (A study power Industry, Iran Transfo Corporation)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Moghadam 1
  • Amin Reza Kamalian 2
  • Badroddin Oraei Yazadni 2
  • Bagher Kord 2
  • Seyyed Aligholi Roshan 3
1 PhD candidate of Human Resource Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Tehran, Iran.
چکیده [English]

There is general agreement about the role and importance of human resources management system on entrepreneurship, but up to now has not present an comprehensive model in which measure the role and impact of all practices of HRMS on entrepreneurship. According to axial role of human resources on entrepreneurship, this research was performed “to present a human resource management system (HRMS) model with an entrepreneurial approach”. This research was performed with a qualitative approach using the grounded theory method. Data collection tools included semi-structured interviews and for data collection, using purposive sampling, 19 experts familiar with entrepreneurship and HRMSs were interviewed. Data analysis was performed in the three stages of open coding, axial coding and selective coding. Based on that, the qualitative research model was designed. The results of the present research show an extraction of 370 codes or primary concepts from the interviews and 33 concepts and 17 constructs. The final research model was presented in the form of a paradigmatic model, consisting of an axial category (HRM activities) and causal conditions (organizational capabilities, employee resource based view and necessity for senior management supports), contextual factors (competitive environment, entrepreneurial management vision and strategic alignment) and intervening conditions (entrepreneurial elusiveness, non adaptability of HRM system conservative culture) and strategies (process oriented, differentiation of HRM system) and Subsequent outcomes (in individual, group and organizational level).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources Management System
  • Coding