حق مؤلف

نویسندگان دارندۀ حق مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیت هستند. نویسنده کنترل کاملی بر اثر علمی خود دارد.