شناسایی جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی کلمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

توسعه نوآوری در مناطق در سال های اخیر و به ویژه برای کشورهای بزرگ و در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مفهوم توسعه نوآوری در مناطق دارای گستردگی زیادی است و دیدگاه ها و نظریات مختلفی درباره آن وجود دارد. در این مقاله جهت مشخص تر نمودن جریان های حاکم در توسعه نوآوری در مناطق از روش تحلیل هم رخدادی کلمات استفاده شده است. در این تحقیق، نقشه مفهومی دانش با استفاده از بررسی 300 مقاله منتشر شده در حوزه توسعه نوآوری در مناطق از سال 1990 تا 2012 در پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس و سیج ترسیم شده است. بر این اساس با مرور و مطالعه عمیق دانش موجود در حوزه توسعه منطقه ای نوآوری، خوشه بندی بدست آمده از روش متن کاوی و ترسیم نقشه مفهومی دانش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل های کمی در کنار تحلیل های ارائه شده بر اساس مطالعه دانش موجود در این حوزه، دسته بندی مناسب و قابل اعتنایی از جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق ارائه نموده است. در نهایت بر اساس نتایج این روش، جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق در قالب سه جریان اصلی ارائه شده است. ایجاد چنین دسته بندی به سیاستگذاران در امر شناخت بهتر از جریان های غالب در توسعه نوآوری در مناطق جهت اتخاذ سیاست های ثمربخش تر کمک می نماید. همچنین در محیط های دانشگاهی با توجه به نتایج تحقیق می توان بررسی های بیشتری را بر روی دلالت های سیاستی و ریشه های جریان های مختلف انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification of Mainstreams of Regional Innovation Development by Co-Word Analysis Methodology

نویسندگان [English]

  • Shaban Elahi 1
  • Reza Naghizadeh 2
  • Sepehr Ghazinoory 1
  • Manochehr Manteghi 3
1 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of Science and Technology Policy, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Regional Innovation Development (RID) has become so important in the recent decades, especially for large and developing countries. There are controversial views regarding the aspects of innovation development in regions among geographers, planners and policy makers. This paper has tried to make clear the mainstreams of Regional Innovation Development concept and their borders by Co-words analysis methodology. In this paper, three hundred papers from 1990 to 2012 in the Scopus and SAGE scientific databases are used for presenting RID conceptual map as an output of Cowords analysis methodology. Thereafter, the consequences of Co-words analysis are investigated by existing literatures in Regional Innovation Development. The results of Co-words analysis beside RID conceptual map on the basis literature review made clear the borders and characteristics of RID mainstreams. Finally, the RID concepts and theories are clustered in three mainstreams. This categorization helps policy makers to realize RID mainstreams for making better decisions based on scientific and applicable attitudes. Furthermore, , academic environments and experts based on the results of this research can be concentrated more on policy implications and roots of RID mainstreams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Innovation Development
  • Knowledge Conceptual Map
  • Text Mining
  • Clustering
  • Co-Word Analysis