بکارگیری QFD برای ایده‌سازی در فرآیند تفکر تئوری محدودیت‌ها (TOC-TP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد گروه تولید صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم وفناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

بکارگیری متدولوژی‌های علمی در استخراج سیاست‌های توسعه علم و فناوری از ملزومات استقرار در مسیر توسعه است. با توجه به ابعاد چندگانه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توسعه فناورانه، تدوین سیاست در این بستر نیازمند دیدگاهی کل‌نگر و روش مند می‌باشد. در این مقاله سعی شده تا با تجمیع دو تئوری مجزا، یکی در حل مساله با دیدگاه سیستمی (شامل فرآیند تفکر تئوری محدودیت‌ها) و دیگری در تصمیم‌گیری و تدوین راهبرد (QFD)، دریچه جدیدی به‌سوی بکارگیری تئوری‌هایی با بنیاد و شالوده کاربری در محیط‌های ساخت و تولید (حوزه‌های سخت ) به‌سمت محیط‌های سیاستی و اجتماعی (حوزه‌های نرم ) در ایران باز شود. مطالعه موردی تحقیق حاضر ارائه راهکارهای عملی در رفع گلوگاه‌‌های نظام نوآوری کشور با نظرات خبرگان این حوزه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Idea Generation in TOC Thinking Process Using QFD Case Study: The Bottleneck of Iran’s NIS

نویسندگان [English]

  • Alireza Hasan Zadeh 1
  • Ali Asghar Fani 2
  • Seyyed Hassan Ghodsypour 3
  • Mansoreh Abdi 4
1 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Industrial Management, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of Science and Technology Policy, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Applying scientific methodologies to extract science and technology policies in development path is essential. Due to the multi-dimensions of cultural, political, economic, social and technological development, policy formulation in the context of holistic and systemic approach is needed. In this paper, we try to integrate two separate theories: a systematic problem-solving approach (including the Theory of Constraints Thinking Process) and the other in decision making and strategy formulation (QFD), to open new window in using theories underpinning in production and manufacturing environment (hard area) toward politics and social environments (soft area). Also the practical solutions to eliminate the bottlenecks of Iran’s NIS (as the case study), using experts’ idea in this field, are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking Process
  • QFD
  • Systemic approach
  • Bottleneck
  • Iran’s NIS