اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ایرج معصومی باران

دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت

imasoomi50gmail.com

سردبیر

حمیدرضا فرتوک زاده

مدیریت - پویاشناسی سیستمها استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hr.fartokzadehgmail.com

اعضای هیات تحریریه

منوچهر منطقی

مدیریت فناوری و نوآوری استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

manteghiguest.ut.ac.ir

سید سپهر قاضی نوری نائینی

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه تربیت مدرس

ghazinoorymodares.ac.ir

حسین صفری

مدیریت صنعتی استاد دانشگاه تهران

hsafariut.ac.ir

رضا حسنوی آتشگاه

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

r_hosnaviyahoo.com

پیمان اخوان

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

akhavan.peymangmail.com

سیدعلی اکبر افجه ای

مدیریت بازرگانی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

afjahisrbiau.ac.ir

محمد ابراهیم محمدپور زرندی

مدیریت صنعتی استاد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی

mailpourzarandi.com

بهمن حاجی پور

مدیریت راهبردی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

b-hajipoursbu.ac.ir

مهدی الیاسی

مدیریت فناوری و نوآوری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

elyasi.atugmail.com

حمیدرضا فرتوک زاده

مدیریت - پویاشناسی سیستمها دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hr.fartokzadehgmail.com

جانشین سردبیر

جواد وزیری

سیاست علم و فناوری دکتری سیاستگذاری علم و فناوری

jv.vazirigmail.com

دبیر تخصصی

سیامک طهماسبی

مدیریت صنعتی دکتری مدیریت صنعتی

aa.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

علی رضائیان

مدیریت - رفتار سازمانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

a-rezaeiansbu.ac.ir

دبیر اجرایی

فاطمه زهرا خوش طینت

صنایع دکترای مهندسی صنایع

info.journal2022gmail.com