تبیین روند تکاملی و مولفه های موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

زمینه: در اقتصاد جدید، به‌دلیل رقابت روزافزون موجود بین کسب و کارهای الکترونیکی، وجود مدل کسب و کار مناسب در کسب و کارهای الکترونیکی جهت موفقیت درکسب و کار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ‌های ایرانی می‌باشد.
روش: جامعه آماری این پژوهش، صاحبان 10 استارتاپ‌ ایرانی بودند. با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه از طریق سرشماری همان 113 نفر انتخاب شدند. متغیرهای اصلی پژوهش شامل شرکای کلیدی، فعالیت‌های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال‌های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین می‌باشند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه، پرسشنامه و مستندات بود. پس از استخراج ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی، پرسشنامه تدوین گردید. پرسشنامه‌ها به روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از آن طبق نظرات خبرگان دلفی، پرسشنامه نهایی تهیه گردیده و در اختیار مدیران و ذینفعان کسب و کارهای الکترونیکی قرار گرفت. به منظور بدست آوردن روایی پرسشنامه، از روش دلفی ساعتی و جهت تعیین پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تکنیک تحلیل داده‌ها از طریق معادلات ساختاری انجام شد.
یافته ها: در این پژوهش، تاثیر شرکای کلیدی، فعالیت‌های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال‌های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین بر کسب و کارهای الکترونیکی به اثبات رسید.
نتیجه گیری: ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی با تاثیر بر استارتاپ‌های ایرانی ، باعث افزایش بهره‌وری و موفقیت در استارتاپ‌های ایرانی می-شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Evolutionary Process and Components Affecting the E-Business Model in Iranian Startups

نویسندگان [English]

 • Hassanali Aghajani 1
 • Zinat Shariati 2
 • Abolhassan Hosseini 3
1 Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
2 MSc student of Entrepreneurship Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
3 Associated Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Background: In the new economy, due to the increasing competition among e-businesses, it is important to have a proper business model in e-businesses for success in business.
Purpose: The purpose of this study is to investigate the factors affecting the e-business model in Iranian startups.
Method: The statistical population of this study consisted of ten Iranian startups. Given the size of population, sample was selected through the census of 113 individuals. Main variables of the study include key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, communication channels, cost structure, revenue streams, e-business culture, supply chain. Data were collected through interview, questionnaire and documentation. After extracting the dimensions of e-business model, a questionnaire was developed. The questionnaires were distributed to Delphi experts and then according to Delphi experts, final questionnaire was prepared and distributed to the managers and stakeholders of e-businesses. Delphi hourly method was used to determine the validity of questionnaire and Cronbach's alpha method was used to determine the reliability. Data analysis technique was performed through structural equations.
Results: In this study, the impact of key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, communication channels, cost structure, revenue flow, e-business culture, supply chain on e-businesses was proven.
Conclusion: Dimensions of e-business model increase productivity and success in Iranian startups by affecting Iranian startups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • business model
 • startup
 • e-business
 • e-business model
 1. 1. استروالدر ،ا، پیگنیور،و، (1391)، بوم طراحی مدل کسب وکار، ترجمه غلامرضا توکلی، بابک وطن دوست، حسام­الدین ساروقی، بهامین توفیقی، انتشارات آریانا، تهران.

  2. رضوانی، حمیدرضا، (1390)، روش تحقیق در مدیریت، تهران، مهربان نشر.

  3. چرنو، الکساندر، (2017)، مدل کسب و کار (راه توسعه محصولات جدید، خلق ارزش بازار، ایجاد رقابت نابرابر)، ترجمه سیدرضا جلال­زاده و شهلا آقاپور (1397)، تهران، انتشارات ادیبان روز.

  4. ندافی، راضیه، احمدوند، مصطفی، (1396)، شناسایی و اولویت­بندی پیشران­های توسعه کسب­و­کارهای نوپا (استارتاپ­ها) با استفاده از روش­شناسی کیو، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره 3، پائیز 1396، صص. 534-517.

  1. Afuah, A. (2014). Business model innovation: concepts, analysis, and cases. Routledge Taylor & Francis.
  2. Arasl, H. & Baradarani, S. (2014). European Tourist Perspective on Destination Satisfaction in Jordan’s industries. Procedia - Social and Behavioral Sciences,No 109, pp. 1416 – 1425.
  3. Brida, J.G. and Risso, W.A. (2009). Tourism as a factor of long-run economic growth: An empirical analysis for Chile. European Journal of Tourism Research, 2(2): 178-185.
  4. Casadesus-Masanell R, Ricard JE. From strategy to business model and onto tactics. Long Range Planning.2010(32):195-215.
  5.  Erin Griffith (2014). Why startups fail, according to their founders, Fortune.com, September 25, 10-27.
  6. Coeurderoy, R., & Durand, R. (2004)."Leveraging the advantage of early entry: proprietary technologies versus cost leadership". Journal of Business Research, 57(6), PP. 583-590.
  7. Fisher, G. (2012). Effectuation, Causation, and Bricolage: a Behavioral Comparison of Emerging Theories in Entrepreneurship Research, Entrepreneurship Theory and Practice, 1019(5), 36- 1051.
  8. Folorunso O. (2010) "An exploratory study of the critical factors affecting the acceptability of automated teller machine (ATM) in Nigeria”, Anale Seria Informatica, Vol.14, No.8.
  9. Gaganis, Chrysovalantis, Pasiouras, Fotios, Voulgari, Fotini, (2019), Culture, business environment and SMEs' profitability: Evidence from European Countries, Economic Modelling Journal, Volume 78, May 2019, Pages 275-292.
  10. Groenewegen, G. and Langen, F. (2012). Critical Success Factors of the Survival of Start-Ups with a Radical Innovation, Journal of Applied Economics and Business Research, 2(3), 155-171.
  11. Kohli, Rajiv, Piontek, Frank, Ellington, Tim, VanOsdol, Tom, Shepard, Marylou, Brazel, Gary, Managing customer relationships through E-business decision support applications: a case of hospital–physician collaboration, Decision Support Systems 32, (2001),. 171–187.
  12. Masanell R., Ricart J. E. (2012) “From strategy to business models and onto tactics”, Long Rang Planning. Vol. 43, No. 8.
  13. Oha,Yoojin, Lee, Jongkuk, Kim, Namwoon, The contingency value of the partner firm's customer assets in a business-tobusiness Relationship, Industrial Marketing Management, Volume 73, August 2018, Pages 47-58.
  14. Osterwalder A., Pigneur Y. (2010) Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers, John Wiley & Sons.
  15. Riitta Katila, Eric L. Chen, & Henning Piezunka (2012). All the right moves: How entrepreneurial firms compete effectively. Strategic Entrepreneurship Jnl. 6. doi:10.1002/sej.1130.
  16. Robehmed, N. (2013). What Is A Startup? Forbes.
  17. Rosnafisah S., Salvia, S., Sheriff, M., Mohd Sharifuddin, A. 2009. The ebusiness potential for home-based businesses in Malaysia: A qualitative study. International Journal of Cyber Society and Education, 2(1): 21-36.
  18. Salamzadeh, A. and Kawamorita, H. (2017). The Enterprising Communities and Startup Ecosystem in Iran, Journal of Enterprising Communities, 11(4): Forthcoming.
  19. Salamzadeh, A., Arasti, Z. and Mohamadi Elyasi, G. (2017). Creation of ICTbased Social Start-ups in Iran: A Multiple Case Study Journal of Enterprising Culture, World Scientific Publishing Company, 25(1), 97- 122.
  20. Scott-Kemmis D.(2012), Responding To Change & Pursuing Growth: Exploring the potential of business model innovation in Australia. Report of a study supported by the Australian Business Foundation.
  21. Tang, C.F. and Tan, E.C. (2013). How stable is the tourism-led growth hypothesis in Malaysia? Evidence from disaggregated tourism markets. Tourism Management, 37: 52-57.
  22. Wirtz B, Pistoia A, Ullrich S, Gottel V. (2012). Business Models: Origin, Development and Future Research Perspectives. Long Range Planning, 49(1): PP 36-54.
  23. Zhua, Zhen, Jing, Zhua, Zhao, Bush, Ashley A., (2020), The effects of e-business processes in supply chain operations: Process component and value creation mechanisms, International Journal of Information Management, Volume 50, February 2020, Pages 273-285.
  24. Fernandes, J. M., & Afonso, P. (2018, June). Changing and pivoting the business model in software startups. In International Conference of Software Business (pp. 157-171). Springer, Cham.
  25. Bocken, N., & Snihur, Y. (2019). Lean Startup and the Business Model: Experimenting for Novelty and Impact. Long Range Planning, 101953.
  26. Burinskienė, A., & Burinskas, A. (2010). Investments into  E-Business technologies, Journal of Economics & Management.
  1. Nielsen, c., Montemeari, M., (2012), The role of human resources in business model performance: the case of network-based companies, Journal of Human Resource Costing & Accounting 16(2) · June 2012.
  2. Klimas, P., (2018), Key Resources in Game Developers' Business Models, Journal of Management and Financial Sciences, Issue 31 (March 2018), pp. 135–149.
  3. Osterwalder, A. and Y. Pigneur (2010). Business Model Generation. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons.
  4. Teece, D. J. (2010). "Business Models, Business Strategy and Innovation." Long Range Planning 43(2-3): 172-194.