دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

نگاشت مدل علی انعطاف‌پذیری زنجیره تامین صنعت کاشی با روش دلفی فازی و دیمتل فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1403

10.22034/jmi.2024.421556.3030

فاطمه حسین پور؛ رضا سلیمانی دامنه؛ منصور اسماعیل زاده