طراحی چارچوب اندازه‌گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استاد گروه مهندسی سیستم، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

وزارت بازرگانی به عنوان متولی بخش بازرگانی در کشور از زمان ایجاد تاکنون وفق ماموریت‌ها و وظایف و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با تغییرات و تحولات متعددی در زمینه‌های ساختار سازمانی، بهسازی سرمایه انسانی، نهادینه‌سازی و تصمیم‌سازی بر اساس پژوهش و تحقیقات و بهسازی فرایندهای اداری، روبه‌رو بوده است. با هدف مدیریت بر تحولات، در این مقاله، برای اولین‌بار عوامل حیاتی موفقیت در سطح کلان و همچنین ستاد وزارت بازرگانی به کمک روش دلفی فازی استخراج و چارچوب کارت امتیازی متوازن برای آن توسعه داده شدهو سپس، روابط علّی میان جنبه‌ها به کمک آزمون زیبندگی تست شده است.این چارچوب، دارای چهار جنبه «ارتقای فرایندهای بازرگانی»، «ذینفعان ستادی»، «فرایندهای ستادی» و «نیروی انسانی ستادی» می‌باشد که 56 عامل حیاتی موفقیت ستاد وزارت بازرگانی را پوشش می‌دهد.همچنین، با توجه به در نظر گرفتن ماموریت و استراتژی و وظایفواحدهای ستادی وزارت بازرگانی در طراحی چارچوب موردنظر، می‌توان به وسیله آن میزان تحقق بخشی از بندهای چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه مرتبط با وزارت بازرگانی را سنجید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Framework for Balanced Score Card Performance Measurement: A Case study of the Ministry of Commerce Staff

نویسندگان [English]

  • Sayed Asghar Ebnerasoul 1
  • Mehdi Ghazanfari 2
  • Mahdi Shabany 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 MSc in Business Administration, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Ministry of Commerce as the organization in charge of commerce section over the country, from the establishment until now, due to the economical, political, and social conditions, has encountered numerous changes in organizational structure, human resource development, research-based institutionalization and decision-making, administrative processes improvement. This article with the purpose of change management, tries to extract the critical success factors of the Ministry of Commerce staff through Fuzzy Delphi method for the first time and develops the balanced score card and finally tests the interplay of aspects by means of fit test. This framework includes four perspectives of "enhancing commercial processes", "staff beneficiaries", "staff processes", and "staff human resources and covers 56 critical success factors of the Ministry of Commerce staff. In addition, according to the involvement of mission strategy and responsibilities of the Ministry of Commerce staff departments in developing the framework, it can be used to evaluate the degree of meeting the vision goals and the development programs of the Ministry of Commerce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ministry of Commerce
  • Balanced Score Card (BSC)
  • Critical Success Factors (CSFs)
  • Fuzzy Delphi