تبیین آسیب های اجرای عقود بانکی در کشور؛ رهیافتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه اسلام)، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد اسلامی، پژوهشکده نظام های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بکارگیری صحیح و کارآمد عقود در نظام بانکی، مستلزم بازنگری همه جانبه و جامع در ابعاد فقهی، قانونی، اقتصادی و مالی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون، ابعاد ابهام و اشکال عقود بانکی مطالعه موردی؛ عقد مضاربه استنباط شده و با تکنیک مدلسازی ساختاریتفسیری ISM، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه های ایجاد آسیب و ابهام بدست آمده و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. طبیعی است تحقق اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید در جامعه مستلزم تخصیص صحیح و واقعی منابع در اقتصاد کشور می باشد که هدف عقود بانکداری اسلامی نیز التزام نسبت به این موضوع بوده است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که «ضعف و نارسایی مقررات و دستورالعمل ها»، «سیاست های پولی و اقتصادی دولت و بانک مرکزی»، «آگاهی کارکنان و مشتریان بانک نسبت به عقود بانکی» و «توجه به ریسک های عقود بانکی قبل از تخصیص» در اولویت اول جهت اجرای صحیح قراردادهای شبکه بانکی می باشد. بینش حاصل از این تحقیق، به سیاست گذاران و برنامه ریزان در طرح ریزی و اجرای عقود در نظام بانکی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایانی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Disadvantages of Execution of Banking Contracts in Iran; The Approach to Realizing the Austerity Economy

نویسندگان [English]

  • Mohsen Abdollahi 1
  • Seyyed Abbas Mousavian 2
1 MSc in Financial Management, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Research Center for Islamic Systems Studies, Research Institute for Islamic Culture and Thought, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Proper and efficient use of contracts in the banking sector requires a comprehensive review of all aspects of jurisprudence, legal, economic and financial. At this study, by using descriptive and exploratory techniques and interviewing with experts and survey studying, aspects of vagueness in banking contracts (Case Study: Mudaraba contract) are inferred. To this end, by using the Interpretive-Structural Modeling (ISM), components are analyzed and sequence and relationship between component are acquired. Realization of austerity economy in production-based economy requires proper allocation of resources in the economy and the goal of founding Islamic banking contracts is involvement of this issue.
The results indicate that the “weakness and failure of regulations and guidelines”, “central bank monetary policy”, “knowledge of bank employees and bank customers regarding contracts” and “paying attention to the risks prior to the allocation” are the first priorities to be regarded for the correct execution of contracts.
Insights gained from this research, helps policymakers and planners for planning and executing contracts, in line with the austerity economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Austerity Economy
  • Banking Contracts
  • Pathology
  • Interpretive-Structural Modeling