سامانه مشابهت‌یاب

این نشریه جهت تایید اصالت اثر از سامانه های مشابهت یاب همتاجو و سمیم نور استفاده می کند.