بیانیه دسترسی آزاد

فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت یک مجله با دسترسی آزاد است. تمام مقالات  منتشر شده در این فصلنامه به صورت رایگان برای همگان در دسترس است. هیچ هزینه اشتراک یا ارسالی وجود ندارد. این فصلنامه تحت مجوز نسخه ۴ اجازه نامه بین المللی مشترکات خلاقانه (CC-BY 4.0) فعالیت می کند. این قابلیت، بازتولید مقالات را به صورت رایگان و با اطلاعات ارجاع دهی مناسب فراهم می کند. همه نویسندگانی که در این فصلنامه، مقاله منتشر می کنند، این شرایط را به عنوان شرایط انتشار می پذیرند.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/