اهداف و چشم انداز

هو الحکیم

فصلنامه علمی بهبود مدیریت

رهیافت تاریخی به توسعه صنعتی 

با توجه به مأموریت «مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» (صاحب امتیاز این فصلنامه)، رسالت فصلنامه بهبود مدیریت ایجاد بستری برای یادگیری و تعالی صنعتی است. به همین منظور این فصلنامه مقالاتی را در دست بررسی و انتشار قرار خواهد داد که بتوانند با رهیافت تاریخی به ابعاد مختلف تجارب مرتبط با توسعه صنعتی بپردازند.