اهداف و چشم انداز

هو الحکیم

فصلنامه علمی بهبود مدیریت

رهیافت تاریخی به توسعه صنعتی 

با توجه به مأموریت «مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» (صاحب امتیاز این فصلنامه)، رسالت فصلنامه بهبود مدیریت ایجاد بستری برای یادگیری و تعالی صنعتی است. به همین منظور این فصلنامه مقالاتی را در دست بررسی و انتشار قرار خواهد داد که بتوانند با رهیافت تاریخی به ابعاد مختلف تجارب مرتبط با توسعه صنعتی بپردازند.


  مقالات دارای اولویت برای فصلنامه بهبود مدیریت دارای ویژگیهای ذیل می باشد:
  • به لحاظ موضوعی مربوط به عرصه سیاستگذاری صنعتی، مدیریت فناوری، آینده پژوهی و موضوعات مشابه
  • به لحاظ مورد مطالعه: صنایع راهبردی، سازمان‌ها و شرکتهای صنعتی،‌ سیاست صنعتی، فناوری‌های کلیدی
  • به لحاظ رویکرد: تحلیل عمیق یک یا چند موردکاوی (کیس) و توجه به تحولات تاریخی مرتبط با مورد مطالعه