دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 21، مهر 1392 
عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری صنعت و دانشگاه در فنّاوری های پیشرفته

صفحه 81-105

حسین دهقانی پوده؛ ابوالفضل باقری؛ علیرضا بوشهری؛ غلامرضا نورمحمد نصرآبادی