دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 22، دی 1392 
نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری‌های صنعت دفاعی ایران

صفحه 123-138

فرهاد نظری زاده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ سید رضا حجازی