مدیریت دانش و اصول اخلاقی: واکاوی تبدیل دانش در یک سازمان صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

امروزه، موفقیت و پیشگام بودن سازمان ها در یک صنعت، با میزان دانشی که سازمان می تواند تولید کند، ارتباطی مستقیم دارد. از طرفی دیگر، اخلاق، موضوعی مهم و جدی است که دامنه ی آن به تمام حوزه ها کشیده شده است؛ به طوری که می توان از ارتباط مباحث اخلاق و آن پدیده ها سخن گفت. مدیریت دانش از جمله این پدیده ها است. این درحالی است که مطالعات بسیاری در زمینه مدیریت دانش، انجام شده است، اما بررسی این موضوع از دیدگاه اخلاقی، ناچیز است. از این رو، در مقاله حاضر به بررسی تاثیرگذاری اصول اخلاقی بر فرآیند تبدیل دانش، پرداخته شده است. در این راستا، الگوی مفهومی این تحقیق، بر اساس ادبیات موضوع طراحی و بر مبنای این الگوی مفهومی، فرضیه های تحقیق، ارایه شده است. سپس فرضیه های تحقیق، بر اساس داده های جمع آوری شده از 94 پرسشنامه و با استفاده از روش الگوسازی معادلات ساختاری، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان دهنده ی وجود ارتباطی مثبت و معنادار میان اصول اخلاقی و فرآیند تبدیل دانش است. همچنین، از بین ابعاد کارکردی فرآیند تبدیل دانش، رابطه ی اجتماعی شدن، برونی سازی و ترکیب، با اصول اخلاقی مستقیم و معنادار است ولی رابطه بین اصول اخلاقی و درونی سازی، معنادار نیست که در این تحقیق، دلایلی مبنی بر نبود این رابطه، ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management and Ethics: Exploring of the Knowledge Conversion in the Industrial Organization

نویسندگان [English]

  • Peyman Akhavan 1
  • ja'far Yazdi Moqaddam 2
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 MSc in Business Administration, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays organization success and pioneering in its industry has direct relation with knowledge generation and its production speed. In addition, organizations which increase strong learning culture are effective in Knowledge Management (KM) especially introducing modern knowledge. On the other hand, ethics is important issue that leads to social welfare and industrial improvement. If this subject extends to other fields, it can be possible to express their relation with ethic philosophy which knowledge management is one of them. So, the point is connection between ethics and KM. KM resources are easily available whereas subject resources due to systematic vision and considering all ethic aspects in KM processes are rare.
In this paper, the effect of ethics on knowledge conversion process based on Nonaka and Takeuchi model has been studied. To evaluate this, the conceptual model base on subject literature was designed and research hypotheses base onconceptual model were proposed. Then to examine the hypotheseshas been used from data of the ninety-four questionnaires that they were relevant to research population and also method of Structure Equation Modeling (SEM). The results showed there is a positive and meaningful relation between ethics and knowledge conversion process. Also, among the knowledge conversion process dimensions, socialization, externalization and combination have direct and meaningful connection with ethics while internalization doesn’t.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge Conversion Process
  • Ethics