سنجش و ارزیابی خرد سازمانی و مدیریتی در سطوح مختلف سازمانهای دولتی با نگرشی به ابعاد فلسفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، فریمان، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، یزد، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله با نگاهی خردگرایانه به مدیریت و سازمان سعی شده است در سطوح مختلف فردی، بین فردی، سازمانی و راهبردی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات ابعاد فلسفی خرد یعنی؛ منطق، اخلاق، زیبایی‌شناسی، شناخت‌شناسی و متافیزیک در چهار سطح ذکر شده است. جامعه آماری 7491 نفر از کارکنان اداره های کل استان همدان بودند که 381 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات میدانی، از پرسشنامه‌ای با 100 سؤال استفاده شده است. برای طراحی پرسشنامه، از تکنیک دلفی در طی سه مرحله، استفاده شده است. اعضای پانل دلفی، شامل 21 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، بوده اند. بعد از توافق عمومی در مورد پرسشنامه، روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج همبستگی دو به دو و مجزا در بین سطوح مختلف نشان میدهد که ابعاد فلسفی خرد در هر چهار سطح با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری دارند و همچنین با خرد مدیریتی و سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری دارند. امّا نتایج تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار LISREL نشان داد که ابعاد فلسفی خرد در سه سطح بین فردی، سازمانی و راهبردی اثر مثبت و معناداری بر خرد مدیریتی و سازمانی دارند، امّا ابعاد فلسفی خرد در سطح فردی تأثیر معناداری بر خرد مدیریتی و سازمانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Organizational and Managerial Wisdom in the Various Levels of Government Agencies with a View to the Philosophical Dimensions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mousavi 1
  • Mohammad Ali Sarlak 2
  • Saeed Abesy 3
  • Morteza Moradi 4
1 Assistant Professor, Payame Noor University, Fariman, Iran.
2 Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Payame Noor University, Yazd, Iran.
4 PhD candidate of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper viewed organization and management issues from wisdom perspective. It studied wisdom from individual, interpersonal, organizational and strategic level. The purpose of this study was to investigate the effects of philosophical wisdom dimensions such as; logic, ethics, aesthetics, epistemology and metaphysics on four aforementioned levels. The population of the research was 7491 employees in offices of Hamedan province, on which 381 employees were selected as samples. To collect data from the field, 100 item questionnaire was used. Delphi technique was used in three rounds to design the final questionnaire. Delphi panel of 21 faculty members was formed. Questionnaire was validated through confirmatory factor analysis and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha. According to conceptual model 4 hypotheses were developed to examine the relationship between these variables mutually. In order to test the hypotheses, LISRE program and Path Analysis Model (PAM) was used. The correlation results show positive and significant relationship between dimensions of philosophical wisdom in different levels. Furthermore, positive and significant relationship between the level of managerial and organizational wisdom with dimensions of each level was supported as well. Nevertheless results using LISREL program indicated was supported as well. Nevertheless results using LISREL program indicated that three levels: interpersonal, organizational, and strategic had a significant and positive effect on managerial and organizational wisdom. But there was no significant relationship between philosophical wisdom and managerial and organizational wisdom at the individual level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wisdom
  • Logic
  • Ethics
  • Aesthetics
  • Epistemology
  • Metaphysics