ارایه الگوی بومی از فرهنگ سازمانی برای مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی: مطالعه ای کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از پایه های ایجاد هماهنگی و کنترل رفتار سازمانی از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار است. وجود ِالگوی بومی شده از فرهنگ سازمانی در مدیریت کردن فرهنگ سازمان های فرهنگی مذهبی، گامی اساسی در مدیریت فرهنگ این سازمان هاست. با توجه به اهمیّت تدوین مدل بومی و نقش فرهنگ در سازمان های فرهنگی مذهبی، این تحقیق تلاش می کند تا برای اولین بار، براساس سند راهبردی و نظر مدیران فرهنگی، الگویی بومی از فرهنگ سازمانی برای مؤسسات فرهنگ آستان قدس رضوی ارایه دهد. این تحقیق از نظر رویکرد، کیفی و از نظر هدف، توسعه ای است. سوال اصلی تحقیق عبارت است از این که: چه مؤلفه هایی برای فرهنگ سازمانی ِمؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی، مطلوب است؟ در گام اول، با بررسی و تحلیل الف الگوهای موجود از فرهنگ سازمانی، ب سند چشم انداز 20 ساله آستان قدس رضوی و ج سیاست های کلّی نظام اداری، مدل اولیه تحقیق با 22 مولفه در 6 بُعد تدوین شد. در گام دوم، 14 مصاحبه عمیق با مدیران فرهنگی انجام شد. در گام سوم، داده ها مورد تحلیل محتوای قیاسی و استقرایی قرار گرفتند. در نهایت مدل نهایی تحقیق با 24 مولفه ی بازتعریف شده در 5 بُعد تدوین گردید. جامعه آماری تحقیق، مدیران فرهنگی شاغل در مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی و روش نمونه گیری، گلوله برفی بوده است. در انتهای مقاله، پیشنهادهایی برای مؤسسات فرهنگی آستان و تحقیقات آتی ارایه شده است. الگوی نهایی تحقیق، نشان می دهد که الگوهای موجود از فرهنگ سازمانی، جامعیت لازم برای مؤسسات فرهنگی را نداشته اند و 5 بُعد مقابل باید در مدیریت فرهنگ این سازمان ها مورد توجه قرار گیرند که عبارت اند از: پیشرفت و کرامت انسانی، ثبات گرایی، انطباق پذیری و تعامل گرایی، مأموریت و ارتباطات.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Local Model of Organizational Culture for Cultural Organizations of Astan-e-Ghods-e-Razavi: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Salman Sefidchian 1
  • Elham Mojarrab 2
1 PhD candidate of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 MSc in Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Organizational Culture (OC) as one of the basics in coordinating and controlling organizational behavior has great importance. Domestic model of OC is a basic tool in managing OC of cultural-religious organizations. With attention to importance of creating domestic model and role of culture in cultural-religious organizations, this research develops a domestic model of OC for Astan-e-Ghods cultural institutions. This is a qualititative study regarding to its approach and purpose. Central question of research is: which factors is ideal for OC of Astan e Ghods cultural institutions. In first phase, with reviewing and analyzing (a) available models of OC, (b) 20 years vision of Astan e Ghods, and (c) general strategies of administrative system, prime modal is developed with 22 factors and 6 dimensions. In second phase, 14 deep interviews are done with cultural managers. In third phase, data is analyzed with inductive and deductive content analysis. Final model is developed with 24 revised factors in 5 dimensions. Statistical population is managers employed in Astan e Ghods cultural institutions and sampling method is snowball. In close section of article, we discuss about recommendations for cultural institutions and future researches. Final model proofs existing models have not universality for cultural institutions and 5 dimensions should be noticed in managing culture in these organizations: human development and munificence, consistency, adaptability and interactionism, mission, and communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Cultural Institutes
  • Context Analysis