طراحی الگوی دو سطحی ارتقای شغلی مدیران بر مبنای عدالت سازمانی در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق، دانشگاه پیام نور، قم، ایران.

چکیده

از آن جا که سازمان ها شامل مجموعه ای از انسان ها هستند، نیاز به توجه به مفاهیمی چون معنویت و دیگر مفاهیم وابسته به آن، در سازمان ها نیز رو به افزایش است. از جمله ی این مفاهیم، عدالت و به طور خاص، عدالت سازمانی، است که لازم است تا درباره آن بررسی بیشتری صورت گیرد. در این مقاله، با تاکید بر محور قرار دادن عدالت سازمانی، به عنوان یکی از ارکان پویایی، رشد، نفوذ و هوشمندیِ سازمان های دولتی در جامعه و همچنین با نگاهی دقیق به مقولة ارتقای شغلی مدیران در سازمان های دولتی کشور، الگویی دوسطحی و نهادی و مبتنی بر فرهنگ و عدالت اسلامی برای این گونه سازمان ها، ارایه شده است. \r\nبه منظور طراحی الگوی مفهومی تحقیق، ابتدا به مفهومی واحد از چترگستری عدالت، به عنوان گفتمانی اثباتی اشاره شده است و سپس با مبنا قرار دادن این گفتمان و تشخیص شاخص های عدالت سازمانی، عوامل مؤثر در فضای ارتقای شغلی مدیران در سازمان های دولتی کشور، مورد بررسی قرار گرفته است. به کارگیری این عوامل نیز در دو سطح حقیقی و واقعی است؛ به این صورت که عوامل به کارگرفته شده در فضای واقعی آن چه هست، همان عوامل موجود در سازمان ها است و عوامل به کار گرفته شده در فضای حقیقی آن چه باید باشد، شاخص های اصلیِ سازة الگو را تشکیل می دهند.\r\nروش تحقیق در این مطالعه، کیفی و از نوع توصیفی تحلیلی است که به بررسی شاخص های مبنایی، با محور قرار دادن عدالت در فلسفة مدیریت اسلامی، پرداخته است که بر اساس آن، الگویی دو سطحی به منظور ارتقای شغلی مدیران در سازمان های دولتی، با الزامات جمهوری اسلامی ایران و سازمان های دولتی هم تراز آن، طراحی و ارایه شده است. این تحقیق، نگاهی هدف مند بر مقولة ارتقای شغلی دارد که مبتنی بر عدالت سازمانی با توجه به ترکیبی نهادی از دو سطح واقعی و حقیقی در ارتقای شغلی است. بر این اساس، یافته های آن برای رشد و گسترش اثربخشی و هوشمندی در سازمان های دولتی، مفید خواهد بود. همچنین، نتایج آماری این تحقیق نشان دهنده اهمیت مضاعف مؤلفههای ارتقای شغلی در سطح حقیقی عدالت سازمانی مبتنی بر عدالت متوازن حداکثری از دیدگاه مدیران و صاحب نظران، با فراوانی 88 درصد نسبت به 75 درصد سطح واقعی است که نشان دهنده ی تفاوت درصدی معناداری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Subtilize in Two-Level Model Career Managers Based on Organizational Justice in the Public Organizations of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahammad Sheta Dadfar 1
  • Amir Abdollahi khalaj 2
1 MSc in Executive Management. Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 MSc in Ethics, Payame Noor University, Qom, Iran.
چکیده [English]

With the increasing need of organizations, such as human with spirituality and its issues implications, justice and specifically organizational justice, profound concepts that require explanation and review multiple is about. In this paper highlights the importance of organizational justice as a fundamental principle of dynamics, growth, influence and intelligence public organizations in the community, with a detailed look at the concept of career managers executives in public organizations, both scale and institutional two-level model based on Islamic culture relevant public organizations in the literature and the themes of justice was presented.
conceptual model for the design of the study, firstly the concept of justice as the basis of the extent of the positive discourse was underlying the discourse and recognize the indicators of organizational of justice, factors promoting the careers of managers in public organizations is examined. Both of these factors raise the actual level is the free parameters collected in real space [what is], the same factors are at organizations and agents collected in fact space [what should be], the main parameters of the model structures form.
method in this research, qualitative and descriptive - analytical study of the main indicators of equity-oriented philosophy of management Islamic has based on a model of two level managers in public organizations in order to promote employment, based on the requirements of the Republic Islamic of Iran and leading public organizations that are designed and presented. The findings suggest a mechanism aimed at enhancing employment based on organizational justice to the true level of the combined entity’s career the growth and development effectiveness and intelligence public organizations would be beneficial. The statistical results of this study show the importance and superiority of dual career in the fact component of organizational justice [based on a maximum balance of justice) from the perspective of managers and professionals, with 88 percent of the actual level is %75, indicating a significant difference in the percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Justice Organizational
  • Balanced Justice Majority
  • Career Managers
  • Two-Level Model
  • Public Organizations