عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری صنعت و دانشگاه در فنّاوری های پیشرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فناوری و راهبرد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری صنعت و دانشگاه در 4 حوزه تکنولوژی پیشرفته نانو، زیستی، هوافضا و فناوری اطلاعات بوده است. در این تحقیق ابتدا با مرور ادبیات و تجربیات جهانی و با جمع بندی مطالعات انجام شده در این حوزه، الگوی اولیه تحقیق تدوین شده و الگوی طراحی شده در سطح پروژه‌های همکاری میان صنعت و دانشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری‌های فنّاوری در چهار دسته عوامل فردی، سازمانی، نهادی و تعاملات دسته بندی شده‌اند. این مدل از طریق مصاحبه با 20 خبره حوزه سیاست گذاری علم و فنّاوری کشور صحه‌گذاری شده و سپس از طریق پیمایش پرسشنامه‌ای و با نظر‌خواهی از 279 محقق فعال در این پروژه ها در چارچوب تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Outcomes of University-Industry Collaboration in Advanced Technologies

نویسندگان [English]

  • Hossein Dehghani Poudeh 1
  • Abolfaz Bagheri 2
  • Alireza Booshehri 2
  • Gholam Reza Noor Mohammad Nasr Abadi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 MSc in Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research has been to assess factors affecting the outcomes of university-industry cooperations in 4 advanced technology areas of nanotechnology, biotechnology, aerospace and information technology. By reviewing the literature and global experience, a preliminary model was developed and used to analyse the university-industry cooperative projects. Factors affecting the outcomes of technological cooperations were categorised in four categories, namely individual, organizational, institutional and interactive factors. The model was confirmed using interviews with 20 experts the field of science and technology policy and then used to do a survey with the participation of 279 researchers working on cooperative projects as respondants. Finally, confirmative factor analysis and path analysis were done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University-Industry Cooperation
  • Cooperation Outcomes
  • Technology Transfer
  • Science and Technology Policy