دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تیر 1392 
طراحی الگوی راهبرد دانش برای سازمان های دولتی ایران مطالعه‌ای در صنعت برق

صفحه 5-30

ابوالحسن فقیهی؛ غلامرضا معمارزاده؛ سعید صفری؛ حجت طاهری گودرزی


واکاوی پارادایم چابکی به منظور چارچوب بندی مشخص از نیروی انسانی چابک و سازمان چابک

صفحه 77-98

مجید نجاتیان؛ رضا حسنوی؛ سید محمود زنجیرچی؛ حامد صوفی؛ محمد اسماعیل مولایی