ترسیم نقشه عملکرد یادگیری سازمانی مطالعه موردی: در یک شرکت صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

افزایش روز افزون شدّت رقابت میان سازمان ها در قرن کنونی، باعث شده تا آنها همواره به دنبال راه هایی برای کسب مزیت رقابتی و پیروزی در میدان رقابت باشند. یادگیری سازمانی، یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای مدیران سازمانهای کنونی به شمار می آید. مقاله حاضر، درصدد بررسی یادگیری سازمانی در یک شرکت صنعتی است. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه ی یادگیری سازمانی بر اساس الگوی مارکواد، جمع‌آوری شده است. جامعه ی مورد مطالعه ی این تحقیق را همه ی کارشناسان شرکت مزبور تشکیل می‌دهند که براساس روش‌ نمونه‌گیری جدول مورگان، حجم نمونه 284 نفر تعیین شد. در تحقیق حاضر، پس از جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، شکاف بین ادراکات و انتظارات کارشناسان از مولفه‌های یادگیری سازمانی مشخص شد. سپس براساس ترسیم ماتریس اهمیت ـ عملکرد، شاخص‌های بحرانی یادگیری در سازمان تعیین شدند. نتایج تحقیق نشان می دهند که مهم ترین شاخص‌های بحرانی یادگیری سازمانی در شرکت، شیوه های تسهیم دانش، انجام کار گروهی، مکانیزم های انگیزشی و پاداش، ایفای نقش تسهیلگری توسط مدیران، آموزش مهارت‌های تفکرسیستمی، خلاقیت، نوآوری و تجربه کردن در کارکنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drawing the Chart of Organizational Learning Performance (Case Study: An Industry Co.)

نویسندگان [English]

  • Manochehr Manteghi 1
  • Mahdi Karbasian 2
  • Abbas Ali Mohammadi 3
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 MSc student of Master of Business Administration, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 Increasingly expansion of competition among organizations in current century has caused them to look for the ways for obtaining competitive advantage and to win in the competition arena. Organizational learning is considered as one of the tools of acquiring competitive advantage for managers of the current organizations. This article tries to investigate organizational learning in an industry company. The research data are collected by using organizational questionnaire based on the “marquad” model. The under study community of this research includes all experts of company, sample volume is determined as 284 persons according to sampling procedure of “Morgan” table, in this research after collecting required data the gap between perceptions and expectations of experts is determined by organizational learning constituents. Then critical indicators of learning in organization are determined based on drawing of significance-performance matrix. Results reveal that the most important critical indicators of organizational learning in company are: the methods of knowledge sharing, team working, motivational mechanisms and reward, enactment of facilitating by managers, teaching skills of system thinking, creativity, innovations and experiencing in personal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Advantage
  • Organizational Learning
  • "Marquad" Model
  • Knowledge Sharing