دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 31، فروردین 1395 
تغییر ساختاری در ره نگاشت فناوری برای کشورهای دنباله رو

صفحه 5-31

نسرین دسترنج؛ سید سپهر قاضی نوری؛ فاطمه ثقفی؛ علیرضا حسن زاده


ارائه الگویی برای کسب موفقیت در فن ‏بازار دفاعی ایران

صفحه 33-54

بهرام اکبری؛ ابوالفضل کزازی؛ منوچهر منطقی؛ مقصود امیری مقانجوقی


استقرار نظام مدیریت فناوری در سازمان‌های با فناوری سطح بالا

صفحه 55-83

پیمان حاجی‌زاده؛ ‌کامران فیضی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ ‌سیدحبیب اله طباطبائیان


چابک‌سازی زنجیره تأمین خدمات پس از فروش خودرو سنگین در ایران

صفحه 101-122

مهدی احمدی؛ رکسانا فکری؛ مرضیه باباییان پور؛ محمد فتحیان


ارائه الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان در یک سازمان فناوری‌محور دفاعی

صفحه 123-139

یونس نظری؛ مجید رمضان؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ مسیح ابراهیمی