ارائه الگویی برای کسب موفقیت در فن ‏بازار دفاعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

نظر به اهمیت فناوری در صنایع دفاعی و تاثیر آن در اقتدار و امنیت کشور، اکتساب فناوری در این صنایع، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل، مبادله فناوری میان صنایع و سازمان‌های دفاعی جایگاه ویژه‌ای دارد و فن‌بازار دفاعی، ابزار مهمی برای اکتساب فناوری در این بنگاه‌ها به‌حساب می‌‌‌آید. جامعة آماری در این پژوهش، شامل خبرگان کلیدی در بخش دفاع است. شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش، تمام‌شماری است. برای تحلیل داده‌های پژوهش، از دو نرم‌افزار لیزرل و پی ال اس استفاده شده است که هر دو مبتنی بر روش مدل‌سازی معادلات ساختاری هستند. که در این میان از لیزرل برای تحلیل عاملی تأییدی و از نرم‌افزار پی ال اس، برای سنجش ارتباط میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و استخراج راهبردهای اساسی موفقیت در فن بازار، استفاده شده است. براساس تحلیل‌ محتوای مصاحبه با گروهی از خبرگان دفاعی، این نتیجه به‌دست آمد که فعالیت‌های فن بازار دفاعی در کشور، موفق نبوده و اساساً موفقیت فن بازار دفاعی تحت تأثیر عوامل طرف عرضه، عوامل طرف تقاضا، عوامل محیطی (خارجی) و سازوکارهای داخلی فن بازار قرار دارد. همچنین نتایج بیان‌گر آن است که فرهنگ و گفتمان‌سازی؛ تعمیق و گسترش نوآوری دفاعی؛ تعاملات و دیپلماسی دفاعی؛ دانش و یادگیری سازمانی؛ توسعة نهادافزار و اشراف اطلاعاتی از راهبردهای اساسی برای موفقیت فن بازار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Successing in the Iranian Defense Technomart

نویسندگان [English]

  • Bahram Akbari 1
  • Abolfazl Kazazi 2
  • Manochehr Manteghi 3
  • Maghsoud Amiri 4
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Considering the importance of technology in the defense industry and its effects on the sovereignty and security of the country, technology acquisition in this industry, is of utmost importance. For this reason, Technology exchange between industry and defense organizations is an important issue, and the defense technomart is an important tool for technology acquisition in these firms. The population of this research includes key experts in the field of defense. The sampling method in this research is a census. For analyzing the research data, is used two softwares the LISREL and PLS when both are based on the structural equation modeling. In the meantime, the LISREL is used for the confirmation factor analysis, and the PLS is used to measure the relationship between independent and dependent variables, and extracting the basic strategies for success in the technomart. Based on content analysis of interviews with a group of defense experts, this result was obtained that the activities of the defense technomart in the country were not successful, and basically, the success of the defense technomart is affected by the supply-side factors, demandside factors, environmental factors (external) and internal mechanisms of the technomart. The results also indicated that culture and conversation-making, deepen and broaden the defense innovation, the defense interactions and diplomacy, knowledge and organizational learning, development of orgaware and informat dominance of the basic strategies for the technomart.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technomart
  • Defensive
  • Marketing
  • Mediation
  • Technology