استقرار نظام مدیریت فناوری در سازمان‌های با فناوری سطح بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

سازمان‌ها از زیر‌نظام‌های مختلفی تشکیل شده‌اند که با همکاری یکدیگر، ورودی‌های مختلف سازمان را طی فرایندهای موجود در آن، به خروجی‌های با ارزش افزوده تبدیل و درنتیجه تداوم حیات سازمان را امکان‌پذیر می‌کنند. نظام مدیریت فناوری، یکی از این زیرنظام‌ها است که مسئول پشتیبانی از تصمیم‌های سازمان درباره فناوری‌های موجود و جدید است. بنابراین، باتوجه به اهمیت فناوری و به‌تبع مدیریت فناوری، نیازمند پیاده‌سازی سیستم مدیریت فناوری در سازمان هستیم. به این منظور، باید فرایندهای مربوط به مدیریت فناوری را تعیین کرده و فعالیت‌های لازم جهت اجرای هرکدام از این فرایندها را مشخص کنیم. برای این پژوهش، با استفاده از نرم‌افزارSpss، آزمون ناپارامتریک فریدمن اجرا شد تا اولویت واحدهای مختلف سازمان جهت انجام فعالیت‌های تعریف شده برای هرکدام از فرایندهای مدیریت فناوری مشخص شود. نتایج آزمون فریدمن بیانگر اولویت متفاوت واحدهای سازمانی جهت اجرای فعالیت‌های تعریف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementing the Technology Management System in High Technology Organizations

نویسندگان [English]

  • Peyman Hajizade 1
  • Kamran Feizi 2
  • Hossein Rahmanseresht 3
  • Seyyed Habibollah Tabatabaiean 4
1 PhD candidate of Production and Operations Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Organizations have different subsystem which exchange the input of the organization through their process to valuable output. Technology management system is one of them that support organization's decisions about current and new technologies. Because, technology and technology management is very important in high technology organizations, we need to implement the Technology management system in the organization, so we must determine it's processes and find out necessary activities to do each of these processes. At the end, we use freedman nonparametric test to priorities organization's departments to doing the activities which was defined for each process of technology management. The result shows that different department has different priority in doing the activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Management System
  • Process and Activities of Technology Management
  • Freedman Nonparametric Test