ارائه الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان در یک سازمان فناوری‌محور دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت و فناوری های نرم، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

امروزه صاحب‌نظران مدیریت و مدیران ارشد سازمان‌های دولتی در ایران، بر اهمیت و نقش به‌سزای توانمندسازی کارکنان در راستای اقتصاد مقاومتی واقف‌اند؛ بر همین اساس، درصدد شناسایی و نیز چگونگی به‌کارگیری روش‌هایی مفید برای تقویت جنبه‌های مثبت آن هستند. به‌طورکلی می‌توان گفت، یکی از مشکلات موجود بر سر راه مدیران، در برخی سازمان‌های دولتی ایران، نبود الگوی مفهومی، درست و عمیق از توانمندسازی کارکنان است. به‌این‌منظور، در پژوهش حاضر، که مستخرج از رساله دکتری است، نخست با انجام مصاحبه و روش تحلیل داده‌بنیاد، ابعاد و مؤلفه‌های توانمندسازی کارکنان، استخراج شده است. گام بعدی استفاده از نظر اساتید و صاحب‌نظران، به‌منظور تعیین روایی این ابعاد و مؤلفه‌ها، در قالب پنل خبرگی، بود است. در نهایت، هم با بهره‌گیری از مصاحبه و استخراج مؤلفه‌ها و ابعاد و همچنین نظرسنجی از خبرگان در قالب پنل خبرگی، الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان، ارائیه شده است. در این پژوهش، سعی شده است که با کمک گرفتن از مفروض‌های تحلیل سه‌لایه‌ای در تحلیل سیستمی سازمان، به مسائل حوزه انسانی پرداخته شود. امید است با به‌کارگیری مناسب این الگو، بستری مناسب برای پاسخ‌گویی به نیازهای جدید منابع انسانی فراهم شده و گامی مؤثر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Strategic Model for Employee Empowerment in Defense-Oriented Technology Organization

نویسندگان [English]

  • Younes Nazari 1
  • Majid Ramezan 2
  • Moammad Ebrahim Sanjaghi 3
  • Masih Ebrahimi 2
1 PhD candidate of Human Resource Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, management experts and senior managers of aerospace agencies in Iran are aware about the importance and the crucial role of employee empowerment in line with Resistive Economics. So, they are trying to identify and implement useful ways to strengthen the positive aspects of it. In general, we can say that one of the difficulties for managers in some Aerospace agencies is lacking a correct and deep conceptual model of employee empowerment. Therefore, in this study, the dimensions and factors of employee empowerment are extracted with interviews and grounded analysis method. Then the professors’ and experts’ opinion within the experts’ panel is used in order to determine the validity of these dimensions and factors. Finally, using interviews and extracting factors and dimensions and surveying panels within the expertise panel, the strategical model of employee empowering were offered. It is hoped that proper application of this model provide the appropriate platform to meet the emerging needs of human resources and be an effective step towards the realization of Resistive Economics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Empowerment
  • Aerospace Organization
  • Grounded Theory
  • The Three-Tiered Analysis