دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تیر 1395 
تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی

صفحه 71-85

ابوطالب شفقت؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید حبیب اله طباطبائیان