نوآوری به عنوان قابلیتی چند بُعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

در دنیای پرتحول و شدیداً رقابتی امروز، کسب و کارها راهی جز کسب مزیت رقابتی برای بقایشان ندارند. مطالعات مختلف حوزه مدیریت راهبردی نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های سازمانی که منجر به ایجاد برتری رقابتی پایدار در عرصه کسب و کار می‌شود، قابلیت نوآوری است. از این‌رو، یافتن ساز و کاری برای تعمیق و استقرار قابلیت نوآوری در سازمان، مستلزم شناخت عوامل اثرگذار بر این قابلیت مهم است. این تحقیق، ضمن مطالعه مبانی و ادبیات علمی این حوزه، دریافته است که قابلیت نوآوری به قابلیت‌های دیگری در سازمان وابسته است که بستر شکل‌گیری آن را ایجاد می‌کنند. قابلیت عملیاتی، قابلیت انسانی و قابلیت ساختاری، سه قابلیت مهمی هستند که در شکل‌گیری قابلیت نوآوری در سازمان بیشترین ایفای نقش را برعهده دارند. این ضمن تایید رابطه مستقیم میان قابلیت نوآوری و این سه قابلیت، مولفه‌های موثر بر هر یک از این قابلیت‌ها را استخراج نموده است تا نشان دهد که مدل نهایی قابلیت نوآوری در سازمان به سه بُعد و نُه مولفه و بیست و دو شاخص وابستگی مستقیم و معنادار دارد. همچنین این شاخص‌ها در پنجاه و پنج شرکت بزرگ و فعال در صنعت مواد غذایی مورد پیمایش قرار گرفته تا بدین وسیله میزان اثرگذاری و اهمیت هریک از این شاخص‌ها در صنعت مذکور به وسیله روش معادلات ساختاری سنجیده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovation as Multi Dimensions Capability

نویسندگان [English]

  • Mostafa Momeni 1
  • Mehdi Haghighi Kaffash 2
1 PhD in Trade Policy Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Recent research shows that one of the most dynamic capabilities that lead to the strongest competitive advantage in the organizations is the innovation capability. The innovation capability is associated with other organizational capabilities. So, many organizations have focused on the need to identify innovation capabilities and resources or strengths in relation to external opportunities and threats according to inside-out view because innovation capability has consistently been defined as a new service, a new product, a new technology, or a new administrative practice and process. Developing the innovation capability as an important aspect of dynamic capabilities of a firm is an important research project and it can help to achieve competitive advantage in this rapidly changing world. This research focuses on recognition of the aspects of innovation capability and proposes a conceptual model based on a qualitative Meta-Analysis of academic literature on organizations innovation capability. This is proposed for the development of the concept of innovation capability in the organizations and this paper includes an expert based validation in three rounds of the Delphi method. And for the purpose of a better appreciation of the relationship dominating the factors of the conceptual model, it has distributed the questionnaire in Iranian companies of the Food industry. This research proposed a direct relationship between Innovation Capability and three main capabilities that is called Structural Capability, Personnel Capability and Operational Capability. Also, it offers the most important indices which directly influence and are related to the Innovation Capability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Capability
  • Personnel Capability
  • Structural Capability
  • Operational Capability
  • Iranian Food Industry