دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 34، اسفند 1395، صفحه 1-179 
راهبرد بهینه بازی های همکارانه در شبکه های غیر متمرکز (مطالعه موردی در صنایع کوچک و متوسط)

صفحه 1-24

هادی حیدری قره بلاغ؛ اشکان حافظ الکتب؛ احمد ماکویی؛ صدیق رئیسی؛ سید مصطفی حدادی


الزامات شکل‏گیری شبکه نوآوری ؛ تحلیلی از قاعده بنگاه‏‏داری در بخش دارویی ایران

صفحه 49-94

بهمن کارگرشهامت؛ محمدرضا تقوا؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ جمشید صالحی صدقیانی