دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 29، مهر 1394 
ماتریس ارزیابی جذابیت- توانمندی ابزار تدوین راهبرد فن آوری (مورد مطالعه: فن آوری فرآیند احیای آهن)

صفحه 109-135

رضا انصاری؛ جواد سلطان زاده؛ امیر شریفیان؛ مرتضی ناطقیان؛ سعید فارابی خانقاهی