دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 30، دی 1394 
طراحی الگوی اولویت‌گذاری پابرجا در صنایع راهبردی

صفحه 31-59

مهدی احمدیان؛ عبدالرحیم پدرام؛ سلمان زالی