طراحی الگوی عوامل موثر بر تصمیم گیری جهت برون سپاری فعالیت ها(مورد مطالعه: شرکت صنایع اُپتیک اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

امروزه بسیاری از کسب‌وکارها اعم از خصوصی، دولتی، انتفاعی، خیریه و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به‌واسطه مزایای موجود در امر برون‌سپاری، استراتژی برون‌سپاری را در تمامی ابعاد سازمانی جزو اهداف کلان خود قرار داده‌اند. تصمیمات برون‌سپاری یکی از موضوعات راهبردی سازمان‌هاست. مدیران همواره می‌کوشند تا از مدل‌های تصمیم-گیری برون‌سپاری استفاده کنند؛ اما در عمل با مسایل و موضوعات مفهومی متنوعی روبه‌رو هستند. هم مدیران و هم مشاوران آنان سعی در شناسایی این مسایل دارند تا بتواند به گونه‌ای موثرتر از برون‌سپاری استفاده کنند که وجود الگو و مدلی برای راهنمایی، می‌تواند بسیار مناسب و کارا باشد. بر این اساس، محققان با هدف شناسایی و دسته‌بندی معیارهای موثر بر تصمیم‌گیری برون‌سپاری و ارایه یک الگو در سازمان‌ها و به‌طور خاص در شرکت صنایع اُپتیک اصفهان، با استفاده از روش‌ تحقیق آمیخته اکتشافی (استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای کیفی در بخش اول و استفاده از روش کمی پیمایشی و توزیع 10 پرسشنامه بین کارشناسان باتجربه و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از روش غربال‌گری فازی در بخش دوم)، سعی در تحقق این هدف دارند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری برای برون‌سپاری فعالیت‌ها در سازمان‌ها، حاصلِ گذار از سه مرحله است. در مرحله‌ی نخست، مدیران این صنایع باید از انگیزاننده‌ها و بازدارنده‌های برون‌سپاری(محرک‌های برون‌سپاری) مطلع شوند، در مرحله دوم، سازمان باید از قابلیت فعالیت برای برون‌سپاری اطمینان حاصل نمایند و در مرحله آخر، سازمان باید از شرایط محیطی که شامل شرایط سیاسی و قانونی، شرایط تامین‌کنندگان و توانمندی سازمان در برون‌سپاری فعالیت‌ها است، آگاهی پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Pattern of the Influencing Factors of Decision Making for Activities Outsourcing (Case Study: Isfahan Optics Industries Co.)

نویسندگان [English]

  • Moslem Bagheri 1
  • Abolghasem Ebrahimi 2
  • Mehrdad Kiani 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and social sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and social sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 MSc in Industrial Management, Faculty of Economics, Management and social sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Today many businesses, including private, public, for-profit, charitable and educational institutions and research through existing advantages in outsourcing, outsourcing strategy in all aspects of the organization are its major goals. Outsourcing decisions is one of the strategic issues of the organization’s managers always try to model take advantage outsourcing decisions, but in practice are faced with various conceptual issues and topics. Both managers as well as their advisors have tried to identify these issues so that they can more effectively take advantage existing outsourcing model and a model for guidance, can be very convenient and efficient. Therefore researchers aimed at identifying and categorize the criteria affecting the decision to outsource and offer a pattern in of organization and specifically in the Isfahan Optics Industries Co, by using exploratory mixed (Using qualitative method content analysis qualitative in the first section and quantitative survey method and questionnaires distributed 10 experienced experts analyze it using a Fuzzy screening method in the second phase) try to achieve this goal. Results of this study show that the decision to outsource activities in organizations, the result is a three-stage transition. In the first place industry executives have motivations and inhibitors outsourcing in (drivers of outsourcing) form sure. In the second phase organization must of capabilities activities for the outsourcing ensure and the final stage, Organization must aware of environmental conditions, including legal and political conditions, supply conditions and capabilities in outsourcing activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Outsourcing Motivations
  • Outsourcing Inhibitors
  • Isfahan Optics Industries Co