ارایه الگویی برای ارزیابی گزینه‌های طراحی مفهومی در پروژه‌های توسعه محصولات پیچیده دفاعی با در نظر گرفتن پیوستگی و تاثیر متقابل ریسک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فناوری های نرم، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

ارزیابی گزینه‌ها در مرحله طراحی مفهومی و انتخاب گزینه مناسب یکی از گلوگاه‌های کلیدی در فرآیند توسعه‌ی محصولات جدید به‌ویژه محصولات نظامی است. در این مقاله یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه با سه تابع هدف شامل حداقل شدن ریسک، حداکثر شدن اثربخشی و حداقل شدن هزینه برای ارزیابی گزینه‌ها ارایه شده است. تصمیم‌گیرنده می‌تواند با توجه به سطح ریسک‌پذیری خود و نیز محدودیت میزان بودجه، گزینه‌ای را انتخاب کند که دارای بیشترین اثربخشی باشد. ویژگی مهم مدل ارایه‌شده در نظر گرفتن ریسک‌های مرتبط با متغیرهای پیوسته طراحی و نیز اثر متقابل آن‌ها بر یکدیگر است. این امر باعث لحاظ تمام ریسک‌های طراحی و نیز افزایش دقت محاسبه میزان ریسک طرح‌ها شد. همچنین لحاظ کردن اثر هزینه‌ای ریسک‌ها در تابع هزینه، باعث بهبود فرآیند محاسبه هزینه طرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Assessment of Conceptual Design Alternatives in New Complex Defense Products Development Projects with Considering Continuity and Interaction of Risks

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Jafar Gheydar Kheljani 2
  • Seyyed Mojtaba Hashemi Majomerd 3
1 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 MSc student of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Assessment of alternatives and selecting a suitable one is important issue in conceptual design process in the development process of complex new products especially military products. In this paper, a multi-objective model with three objectives functions, includes risk, effectiveness and cost, is proposed. The model helps the decision-makers to select suitable alternative with the most effectiveness level based on their risk-taking capacity and the specified budget. Key feature of the proposed model is taking into account the risks associated with continuous design variables as well as their mutual effects on one another. These features have anabled the model to analyze all designing risks and also caused increased accuracy in risk measure calculation. Finally, this model is capable of integrating the cost effects of risks in cost function that leads to improve the cost calculation process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Product Development
  • Risk
  • Effectiveness
  • Multi-Objective Optimization
  • Conceptual Design