دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تیر 1394 
شناسایی قابلیت های مدیریت طرح‌های توسعه‌ی محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی

صفحه 5-29

مهدی دلاوری؛ محمدحسین صبحیه؛ محمدرضا آراستی؛ سید کمال طبائیان؛ طهمورث حسنقلی پور


فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛با تأکید بر صنعت موشکی

صفحه 31-54

جواد وزیری؛ سید سپهر قاضی نوری؛ محمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده


چالش‌های پیش روی صنایع دفاعی کشور در گذار به پارادایم نوآوری باز

صفحه 55-75

مصطفی صفدری رنجبر؛ غلامرضا توکلی؛ منوچهر منطقی؛ سید کمال طبائیان


شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان های دولتی

صفحه 97-120

مهدی دهقانی سلطانی؛ حمیدرضا آل طه؛ الهه قهری شیرین آبادی؛ هادی طاهری