طراحی الگوی شایستگی مدیران هسته‌های نوآوری در سازمان‌های با محصولات پیچیده و فن آوری پیشرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار.

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد کلیدی و مولفه‌های شایستگی موردنیاز برای مدیران هسته‌های نوآوری سازمان‌های با محصولات پیچیده و فن‌آوری پیشرفته، بررسی و تحلیل مکانیسم‌های توسعه شایستگی‌های این مدیران و درنهایت ارایه مدل مفهومی شایستگی برای مدیران هسته‌های نوآوری این سازمان‌ها است. این مطالعه، از نوع پژوهش‌های آمیخته است؛ بدین معنی که، برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه با خبرگان (مصاحبه‌های عمیق و پنل‌های خبرگی)، برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون (تم) و در نهایت، پس از تدوین مدل، برای اعتبارسنجی مدل تحقیق از روش پیمایش با ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پژوهش حاضر، نشان می‌دهد که به دلیل اهمیت دوچندان هسته‌های نوآوری در سازمان‌های با محصولات پیچیده و فن‌آوری پیشرفته، مدیران این حوزه‌ها باید علاوه بر شایستگی‌های موردنیاز برخی مدیران دیگر، دارای شایستگی‌هایی نظیر سیاست‌گذاری پژوهش و توسعه، پیکره‌بندی و یکپارچه‌سازی سیستم نیز باشند. در این میان، برخی از شایستگی‌های مدیران، برای این حوزه‌ها اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کنند مانند: آینده‌پژوهی، نوآوری و کارآفرینی و تجاری‌سازی. ازجمله مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش می‌توان به شناسایی، گردآوری، استخراج پورتفولیو و ارایه الگویی منسجم از شایستگی‌های موردنیاز مدیران فعلی و آتی هسته‌های نوآوری سازمان‌های با محصولات پیچیده و فن‌آوری پیشرفته اشاره نمود. این مدل اگرچه برای همه سازمان‌های تولیدی قابل‌استفاده است؛ ولی تمرکز اصلی آن بر سازمان‌های دارای محصولات پیچیده با فن‌آوری پیشرفته است. این سازمان‌ها، به‌طور عمده در گروه سازمان‌های بزرگ قرار می‌گیرند. نوآوری این پژوهش، طراحی مدل شایستگی با ابعاد مشخص برای مدیران هسته‌های نوآوری، است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Competency Model of Innovation Cores Managers in Organizations with Complex Products and High Technology

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Tavakoli 1
  • Majid Feyzarefi 2
  • Omid Heidari 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 MSc in Systems and Productivity Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 MSc in Business Administration.
چکیده [English]

The aim of this study is to identify the key dimensions and required competencies components for innovation cores managers in organizations with complex products and high technology and analyzing these managers’ competencies development mechanisms. Finally we provided a conceptual model of competency for innovation cores managers in these organizations. This research is a mixed-method research. We used interviews with experts to collect data (in-depth interviews and expert panels). We applied thematic analysis to analyze data and used the survey method with the questionnaire to validate the model. Our study highlighted that the because of innovation cores in organizations with complex products and high technologies, these managers as well as the necessary competencies should have some other competencies include research and development policy, system configuration and integration. Some competencies of managers have more importance for these areas such as Futures studies (futurology), Innovation, Entrepreneurship and Commercialization. Our study results include identifying, collecting, extracting portfolio and presenting a comprehensive model of required competencies for current and future managers of innovation cores managers in organizations with complex products and high technology. Although this model can be used for all manufacturing organizations, bu its main focus is on organizations with complex products with high technology. These organizations are mainly placed in large organizations group. Innovation in this research is to design competency model with specified dimensions for innovation cores managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Manager’s Competency Models
  • Innovation Cores
  • Complex Products