شناسایی عناصر الگوی جانشین پروری مدیران و سنجش آمادگی برای اجرای آن ها در یکی از سازمان های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در دهه‌های گذشته، سازمان‌ها، برنامه جانشین‌پروری را تحت عنوان برنامه جایگزینی، تنها برای مشاغل به‌خصوصی به‌کار می‌گرفتند، اما با گذشت زمان، سازمان‌های پیشرو، سعی در به‌کارگیری مفهومی وسیع‌تر، تحت عنوان مدیریت یا برنامه جانشین‌پروری، نمودند. با توجه به این‌که مطالعات گذشته در رابطه با طرح جانشین‌پروری، تاکید داشته‌اند که مدل مورد استفاده برای هر سازمان باید منطبق با ویژگی‌های آن سازمان باشد، هدف تحقیق حاضر ، شناسایی عناصر الگوی جانشین‌پروری مدیران در یک سازمان دفاعی و بررسی میزان آمادگی آن سازمان، برای پیاده‌سازی آن است. بر این اساس، پس از بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، از طریق انجام مصاحبه با نمونه آماری تحقیق، سعی در جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای انجام این پژوهش، شده است. همچنین، به‌منظور تجزیه تحلیل داده‌های مصاحبه‌ها، از تحلیل تم استفاده شده است. بررسی داده‌های مربوط به آمادگی سازمان، از طریق ماتریس اهمیت وضعیت یا IPA، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Elements of Managers Succession Planning and Readiness Assenyment to Implement Them in a Defensive Organization

نویسندگان [English]

  • Hassan Zarei Matin 1
  • Seyyed Hossein Akhavan Alavi 2
  • Hamidreza Yazdani 3
  • Hamid Abdolmohammadi 4
1 Professor, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
4 PhD candidate of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Organizations in previous decades, used succession planning under the replacement program, only for specific jobs. But over time, leading organizations tried applying the broader concept under the name of management or succession planning. In this regard, various models have been proposed that in the review of previous studies are presented. This multiplicity of models and the emphasis of most of them, on usability of their results, solely within the organization in the research or the one, quite similar to that organization, is the evidence of the need for customizing the patterns for the organizations. The study seeks to identify the elements of managers succession planning and the organizational readiness for implementing them. So, after reviewing the literature and research background, we, through interviews with a sample, try to identify the most important of these elements according to the specific circumstances of our organization which at a glance is scientific and research, military and religious, in nature. In the next step, the readiness for implementation of the elements examined. To analyze the interviews data, theme analysis were used. Also to examine the state of readiness, the importance-performance matrix or IPA is used as follows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession
  • Qualitative Research
  • Thematic Analysis
  • Importance-Performance Analysis