دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 18، دی 1391، صفحه 5-172 
الگو یابی تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کسب و کارهای کارآفرینانه

صفحه 114-128

اسماعیل قادری فر؛ محمدرضا مردانی؛ علی اکبر آقاجانی؛ رضا فرج تبار