بررسی تاثیر کاربرد ترکیبی روش‌های پیش‌بینی بر اثر شلاق چرمی در زنجیره‌های تامین چند سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

زنجیره‌های تامین و مدیریت آنها پارادایم غالب بر عرصه کسب و کار امروزی بوده و مواجهه با چالش‌های این مفهوم از اساسی و ضروری‌ترین مباحث مورد توجه محققان این زمینه است. یکی از چالش‌های اساسی زنجیره تامین بحث شلاق چرمی و عوامل موثر بر آن است. یکی از این عوامل مهم که بسیاری از محققان به آن اشاره داشته‌اند، روش‌های پیش‌بینی مورد استفاده در زنجیره‌های تامین است. در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی در نظر گرفته شده است که در آن هر یک از سطوح یکی از روش‌های میانگین متحرک، هموارسازی نمایی و رگرسیون خطی را برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌دهند. برای این منظور نخست نسبت به شبیه‌سازی زنجیره تامین مورد نظر اقدام و سپس نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نتایج آزمون آماری انجام شده گویای آن است که با توجه به شرایط در نظر گرفته شده برای مسئله، بهترین ترکیب روش‌های پیش‌بینی شامل میانگین متحرک - رگرسیون خطی - هموارسازی نمایی و یا رگرسیون خطی - هموارسازی نمایی - میانگین متحرک می‌باشد و ترکیبات دیگر از مطلوبیت کمتری برخوردارند. روش‌شناسی مورد استفاده در این تحقیق می‌تواند به عنوان الگویی برای بررسی‌ مسائل مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Applying Combined Forecasting Methods on Bullwhip Effect in a Multilevel Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Sayed Hossein Razavi Haji Agha 1
  • Hadi Akrami 2
  • Laya Olfat 3
1 PhD in Production and Operation Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 MSc in Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, supply chain management comprises the dominant paradigm of business areas around the world and facing major challenges of this concept, is the most essential and basic topics of interest of researchers. One of the major challenges in supply chain management is bullwhip effect and the factors affecting it. An important factor that many researchers have mentioned is forecasting methods used in supply chains. In this paper, a three-level supply chain is considered in which each of the levels uses one of the forecasting methods; Moving Average, Exponential Smoothing, and Linear Regression. The results of the simulation and the comparison performed by ANOVA - respect to the assumptions - shows that the best combinations of forecasting methods are moving average - Linear regression - Exponential Smoothing and Linear regression - Exponential Smoothing - Moving average, and other combinations have less utility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Bullwhip Effect؛ Forecasting Method
  • Simulation
  • ANOVA