شناسایی عوامل توان مندسازچابکی نیروی انسانی به روش دلفی درصنایع الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

روندهای تازه در علم و فناوری ، پایه های رویکردهای پیشین در تولید و مهندسی صنایع را متزلزل ساخته است. از یکسو پیشرفت دانش در حوزه هایی مثل الکترونیک و فناوری اطلاعات آنقدر به سرعت انجام می شود که مجالی برای تدوین راهبرد های مناسب برای زمان حال باقی نمی گذارد و از سویی دیگر این پیشرفت ها محیط بیرون را برای سازمانها نامطمئن و غیرقابل پیش بینی ساخته است. در مقابل سازمان ها هم با انتخاب رویکردهایی مثل انعطاف پذیری در تولید،تا حدودی بر مشکلات فائق آمده اند اما این رویکرد نیز نمی تواند پاسخگو باشد . تفکر چابک رویکردی است که می تواند ضمن غلبه نسبی بر عدم اطمینان های محیطی ، ثبات و انعطاف لازم را نیز داشته باشد.
مهمترین بخش در تولیدچابک، منابع انسانی است که بتواند همپای تغییرات فنی در تولید شایستگی های مورد نظر تولید چابک را در خود داشته باشد. به عبارت دیگر در تولید چابک باید قابلیت های چابکی نیروی انسانی، توسعه و پرورش یابد. اما یکی از مهمترین ضرورت های منابع انسانی چابک ، ایجاد زیر ساخت ها و بسترها و پیش زمینه هایی است که بتواند کار منابع انسانی چابک را تسهیل و یا تقویت نماید و منجر به افزایش چابکی گردد. توانا سازهای چابکی نیروی انسانی این نقش را بر عهده دارند. عواملی که حتی عدم وجود برخی از آنها (توان مندسازها) ، شاید قابلیت های چابکی نیروی انسانی را نیز بی اثر سازد. بنابراین شناخت ابعاد و شاخص های توان مندسازهای چابکی نیروی انسانی اهمیت فراوانی دارد.
در این پژوهش ابتدا چارچوب کار با استفاده از مطالعات و تحقیقات پیشین در این زمینه ، فراهم گردید و سپس با استفاده از روش دلفی خبرگان و با نمونه گیری قضاوتی و زنجیره ای، سعی شد تا الگوی صحیح مطابق نظر خبرگان تهیه و تدوین شود. مراحل چهارگانه دلفی طی شد و نهایتا الگو تایید شده هیات خبرگان با ابعاد پنج گانه و شاخص های متعدد مربوط به توان مندسازهای چابکی نیروی انسانی ،تدوین گردید. این ابعاد عبارتند از : اختیار ، قواعد و رویه های سازمانی ، هماهنگی ، ساختار و مهندسی شغلی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Recognition of Workforce Agility Factors by Delphi Technique in Electronic Industries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Khosravi 1
  • Sayed Hossein Abtahi 2
  • Reza Ahmadi 3
  • Hossein Salami 4
1 PhD in Human Resource Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Islamic Azad University Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
4 MSc in Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A new trend in science and technology, manufacturing and engineering industries on the basis of previous approaches has jeopardized. On the one hand knowledge in fields like electronics and information technology advances so quickly is a good opportunity to formulate strategies for the present leave, and the addition of further developments outside the organization is uncertain and unpredictable. As the organization approaches its flexibility in the choice of production was slightly overcome difficulties, but this approach cannot be held accountable. Agile way of thinking is an approach that can overcome environmental uncertainty, stability and flexibility is also. The most important part of the agile manufacturing, human resources which can be produced in tandem with changes in the technical merits of the product itself to be agile. In other words, the agile manufacturing capabilities to develop and nurture the human agility. But one of the most agile human resource needs, infrastructure and human resource capacities and backgrounds that are used to facilitate and encourage agility, and increase the agility.The enablers of the workforce agility this role playing. Even in the absence of some of the factors (enablers) that may be ineffective to the capabilities of the workforce agility. Therefore recognition of enablers' dimensions and indicators of workforce agility is very important. First, this study uses previous studies in this area would provide a framework, and then using the Delphi technique and judgmental sampling and chain experts, we tried to prepare the model is correct, according to experts. And finally approved by Panel of Experts model with five dimensions and various parameters related to workforce agility enablers was prepared. The dimensions are: Authority, organizational rules and procedures, coordination, structure, engineering jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agile Production
  • Workforce Agility
  • Enablers
  • Delphi Technique