دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین 1391، صفحه 4-152 
ارتقاء فرهنگ سازمانی: کاربرد الگوی تعالی سازمانی ایران

صفحه 128-152

رمضانعلی سلمانی نژاد؛ مریم دانشور؛ سید حیدر میرفخرالدینی