آینده پژوهی در حوزه انرژی و ارزیابی راهبرد‌های مدیریت انرژی کشور با استفاده از برنامه ریزی سناریو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

"تغییر"، تنها عنصر تغییرناپذیر زندگی در دنیای امروز است. آینده، مملو از عدم‌قطعیت‌هاست و شناسایی عدم‌قطعیت‌های بحرانی، وظیفه‌ی اصلی طراحان سناریو است. سناریوها به‌مثابه یکی از ابزارهای نخستین و پرکاربرد در فرآیند تفکر و مدیریت راهبردی هستند که رهبران و مدیران سازمان‌ها برای تصمیم‌گیری در برابر عدم قطعیت‌های پیش‌روی خود به‌کار می‌برند. "برنامه‌ریزی سناریو"، روش منظمی برای کشف نیروهای پیشران کلیدی در متن تغییرات شتابان با پیچیدگی‌های فوق‌العاده و عدم‌قطعیت‌های متعدد است. با توجه به نقش آینده‌پژوهی در حوزه‌ انرژی، در این مقاله، ضمن تبیین مقوله‌های فوق‌الذکر، به تجزیه و تحلیل رویکردی جدید در فرآیندهای برنامه‌ریزی سناریو به‌منظور ارزیابی"راهبرد‌های مدیریت انرژی کشور" پرداخته می‌شود و مقوله‌هایی نظیر: تعیین مسئله‌ اصلی، شناسایی عدم قطعیت‌ها، ترکیب و ایجاد سناریوها و ارزیابی راهبرد‌های ذیربط نیز مورد بررسی و تدقیق قرار می‌گیرند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که راهبرد‌های تبیین شده تنها در یک یا دو سناریو مفید واقع می‌گردند و در سایر سناریوها دچار ضعف هستند. بنابراین بازنگری و تدوین مجدد راهبرد‌ها، به‌منظور مدیریت بهینه انرژی در کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Study on Energy and Evaluation of Energy Management Strategies in Iran by Means of Scenario Planning

نویسندگان [English]

  • Seyed Kamal Chaharsooghi 1
  • Mehrdad Rahmati 2
  • Mahdi Memarpour 3
  • Ali Rajabzadeh Ghatari 4
1 Associate Professor, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 MSc in Industrial Eigineering, Faculty of Technology and Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
3 MSc in Industrial Eigineering, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Change is the only unchangeable element of life in the world. "Future" is full of uncertainties; so the indentification of critical uncertainties is a main duty of scenario designers. The scenarios are like one of the first and multifunctional tools in thought process and strategic management which strategists, leaders and organization managers apply them for decision-making in uncertainties ahead. "Scenario planning" is a regular method for finding of key promoter forces in the fast changeable text with extraordinary elaborations and multiple uncertainties. According to the role of providence in energy district, in this paper, in addition to the explanation of said categories, the new approach is analyzed in scenario planning processes in order to evaluate "Country's Energy Management Strategies” it is also necessary to investigate main problem appointment, identifications of uncertainties, combination and creation of scenarios and evaluation of said strategies again. The result of this research shows that the strategies are only useful in one or two scenarios and weak in other. Therefore, reviewing and reformulating strategies seem necessary for optimum energy management in country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy Evaluation
  • Scenario Planning
  • Uncertain
  • Energy Management